The impact of thermo-modernization on condition of connections between cover and bearing layers of precast sandwich walls


Vol. 524 (4) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

D. Bajno

DOI: 10.15199/33.2016.04.25

Volume 524; Issue 4
Pages 101-102
Accepted for publication: 03.02.2016 r.

The paper contains a discussion that concerns a problem of safe utility of residential buildings, made in a second half of the 20th Century in a semi-industrialized technologies. The main topic is a durability of connections between cover and bearing layers in sandwich precast walls. A loss of capacity of such connections will not threaten directly the safety of these buildings, but may cause a detachment of cover layer from the precast sandwich wall. The versatility of insulation technologies solutions will not be always beneficial for the partitions in view of physical processes [1], that takes place inside the partitions and impact of these processes on corrosion in building materials.

Keywords: thermo-modernization, corrosion, partition durability.
  1. Dylla Andrzej. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. PWN.
  2. PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.
Dariusz Bajno, Ph. D., Eng. - Naczelna Organizacja Techniczna w Opolu

Dariusz Bajno, Ph. D., Eng.

bajno@iq.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.25