Reconstructed Lazienkowski bridge in Warsaw – FEM analysis


Vol. 524 (4) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

M. Binczyk,
K. Żółtowski

DOI: 10.15199/33.2016.04.10

Volume 524; Issue 4
Pages 38-40
Accepted for publication: 22.02.2016 r.

The paper presents the process of FEM modeling of superstructure of the bridge Lazienkowski in Warsaw, which was reconstructed after the fire of 14 February 2015. Verifying numerical analysis of carrying capacity was made in connection with the design of load test procedure. Checking analysis of designed superstructure was performed and test the load configurations were developed. Summary of the results of analysis and tests are given in the work. In addition a new, steel supperstructure and erection process is described.

Keywords: bridge; reconstruction; numerical analysis; load capacity; load test.
  1. Projekt wykonawczy odbudowy mostu Łazienkowskiego w Warszawie. 2015. Transprojekt–Warszawa Sp. z o. o.Warszawa.
  2. Projekt próbnego obciążenia mostu Łazienkowskiego przez rzekę Wisłę w Warszawie. 2015. Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski. Gdańsk.
  3. PN-85/S-10030 Obiekty Mostowe. Obciążenia.
  4. PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. PKN Warszawa 2004.
  5. Sprawozdanie z wykonania próbnego obciążenia mostu Łazienkowskiego przez rz. Wisłę w Warszawie. 2015. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa.
  6. Załącznik do Zarządzenia Nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 12.08.2008 r. „Zalecenia dotyczące wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych”. Warszawa.
Mikołaj Binczyk, MSc., Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Ph. D., MSc., Eng., Associate Professor - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Krzysztof Żółtowski, Associate Professor

zoltowk@pg.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.04.10