Protection against household noise in single-family two-dwellings buildings


openaccess, Vol. 576 (8) 2020 / środa, 19 sierpnia, 2020

(Open Access)

Nowicka Elżbieta. 2020. Protection against household noise in single-family two-dwellings buildings. Volume 576. Issue 8. Pages 17-19.  DOI: 10.15199/33.2020.08.02

Accepted for publication: 02.07.2020

The degree of protection of enclosures in buildings against internal household noise has been specified in the PN-B- 02151-3:2015-10 standard "Building Acoustics. Protection against noise in buildings. Part 3 Requirements for acoustic insulation of partitions in buildings and construction elements” [3] by theminimumair sound insulation of internal partitions and by the maximum level of impact sounds penetrating into the protected rooms. The article presents interpretation problems related to the gap in the provisions of the above-mentioned standard, because the amended document does not take into account the situation where in a single-family house includes two separate apartments or one apartment and one business premises. This situation resulted in the lack of protection against noise in this type of premises.
  1. Nowak Lucyna, Robert Wieczorkowski, Joanna Stańczak, Dorota Marzec, Zofia Kostrzewa, Grzegorz Gudaszewski, et al. 2013. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa.
  2. Nowicka Elżbieta, Barbara Szudrowicz. 2016. „Wymagania ochrony pomieszczeń przed hałasem wewnętrznym bytowym przyjęte w normie PN-B-02151-3:2015-10”.Materiały Budowlane 528 (8): 50 – 53. DOI: 10.15199/33.2016.08.12.
  3. PN-B-02151-03:2015-10. Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3. Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych, 2015.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz. U. 2019 poz. 1065. 2019.
  5. Skwara Bartosz. 2010. Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  6. Szudrowicz Barbara, Elżbieta Nowicka. 2014. „Nowelizacja krajowych norm dotyczących akustyki budowlanej”. Izolacje 19: 28 – 33.
  7. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z 7 lipca. 1994.
dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska; ORCID: 0000-0002-7993-8215

dr inż. Elżbieta Nowicka, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska;

e.nowicka@itb.pl