Assessment of acoustic insulation in a single-family building with two residence based on field measurements


openaccess, Vol. 576 (8) 2020 / środa, 19 sierpnia, 2020

(Open Access)

Dulak Leszek. 2020. Assessment of acoustic insulation in a single-family building with two residence based on field measurements. Volume 576. Issue 8. Pages 12-16.  DOI: 10.15199/33.2020.08.01

Accepted for publication: 06.07.2020

The article presents the results of field measurements of acoustic insulation in a single-family building with two residence. Very good measurement results were supplemented with information on the principles of proper design of walls and ceilings in such buildings.
 1. Dulak Leszek. 2004. Czynniki kształtujące propagację dźwięków generowanych przez źródła wewnętrzne w obiektach budowlanych. Praca doktorska. Gliwice.
 2. Interpretacje postanowień PN-B-02151-3:2015-10. Polski Komitet Normalizacyjny, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej; 14 maja 2019 r.
 3. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 4. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
 5. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań.
 6. PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych– Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
 7. PN-EN ISO 140-7:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów.
 8. PN-ENISO717-1:2013 Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych –Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
 9. PN-EN ISO 717-2:2013 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
 10. PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami.
 11. PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana – określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
 12. Rasmussen B. 2005. Concept for evaluation of sound insulation of dwellings – from chaos to consensus. Forum acusticum.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.U. nr 112, poz. 1316) ze zmianami z 2002 r. (Dz.U. nr 18, poz. 170).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz. 690] ze zmianami.
 15. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U. nr 89, poz. 414] ze zmianami.
 16. Wybrane fragmenty dokumentacji technicznej w postaci rysunków i opisu udostępnione przez projektanta II – INWESTYCJE CL Spółka Akcyjna.
dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa; ORCID: 0000-0002-7313-112X

dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa;

leszek.dulak@polsl.pl