Project documentation as part of predictability range and the time of the investment


Vol. 537 (5) 2017 / wtorek, 12 marca, 2019

(in Polish)

P. Urbański,
K. Urbańska

DOI: 10.15199/33.2017.05.17

Volume 537: Issue 5
Pages 43-45
Accepted for publication: 06.03.2017 r.

The paper presents the effect of changes in the range of work provided in the project documentation, introduced during of the renovation work, on a date of ending and cost of the investment. Introduction of additional works, not included in the project, during repair work, requires from the investor and contractor flexibility, commitment and experience. The additional works are a significant obstacle in the investment process. Construction work not included in the project have a significant effect on the time and the total cost of the investment. This problem is exemplified by the renovation of the building, built in the '80s, located in Zielona Gora.
Keywords: project documentation, repair problems, additional work, time and cost of the investment.
  [1] Inwentaryzacja ogólnobudowlana – Przebudowa budynku przy ul. Leopolda Okulickiego dz. nr 167/1 w ramach zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego na Centrum Działań Kreatywnych”. Dokumentacja wykonana przez ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
  [2] Opinia stanu technicznego żelbetowych prefabrykowanych płyt panwiowych zabudowanych w stropodachu budynku przy ul. Leopolda Okulickiego 41 w Zielonej Górze, opracowana przez CEWAP sp. z o.o. Pracownia Badawczo-Projektowa, Zielona Góra.
  [3] Projekt budowlany (Tomy I i II), Przebudowa budynku przy ul. Leopolda Okulickiego dz. nr 167/1 w ramach zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego na Centrum Działań Kreatywnych”. Dokumentacja wykonana przez ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
  [4] Projekt wykonawczy (Tomy I – VII), Przebudowa budynku przy ul. Leopolda Okulickiego dz. nr 167/1 w ramach zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Leopolda Okulickiego na Centrum Działań Kreatywnych”. Dokumentacja wykonana przez ARCUS-Consult Zielona Góra Sp. z o.o.
  [5] Rozporządzenia ministra infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 z 2004 r., poz. 2072).
  [6] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, (Dz.U. 2016 r., poz. 290).
  [7] Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) z późn. zmian.
dr inż. Paweł Urbański, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krystyna Urbańska, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krystyna Urbańska

k.urbanska@ib.uz.zgora.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.05.17