New method for assessment of fire resistance of unprotected electric cables


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

M. Łukomski,
P. Turkowski

DOI: 10.15199/33.2017.09.33

Volume 541; Issue 9
Pages 132-133

Accepted for publication: 31.05.2017 r.

This article presents a new method for testing the fire resistance of unprotected electric cables. The requirements of the Polish technical and building regulations are given, as well as the scope of application and the course of the study with the criteria for evaluation of its results.
Keywords: fire resistance, cables, electric cables, tests, EN 50577, continuity of the circuit.
  1. DIN 4102 T.12:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen.
  2. Mandat 117 – Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji).
  3. PN-EN 13501-3+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających.
  4. PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej – Część 1: Wymagania ogólne.
  5. PN-EN 50577:2016-02. Kable i przewody elektryczne – Badanie odporności na ogień kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P).
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami)
Marek Łukomski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Piotr Turkowski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Marek Łukomski, MSc. Eng.

m.lukomski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.33