Identification of the steel grade used in buildings


Vol. 541 (9) 2017 / poniedziałek, 29 października, 2018

(in Polish)

D. Kowalski

DOI: 10.15199/33.2017.09.35

Volume 541; Issue 9
Pages 137-139

Accepted for publication: 28.02.2017 r.

Exploitation of the existing building metal structures is often associated with the issue of the necessity of the steel grade detailed identification with respect to strength parameters and the chemical composition. Due to available standard laboratory methods very often samples of the construction material has to be taken what is not always possible. Alternative methods for the assessment of these material properties based on the use of nondestructive testing that can be performed directly on site are presented in the paper.
Keywords: steel structures, material identification, identification of the type of steel, hardness, diagnostics structure.
 1. Gosowski Bronisław, Piotr Organek. 2016. „Wykorzystanie nieniszczących pomiarów twardości do oceny parametrów wytrzymałościowych stali z początku XX wieku”. Inżynieria i Budownictwo (2): 74 ÷ 77.
 2. PN-B-03200:1990. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 3. PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
 4. PN-EN 10025-2:2007. Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
 5. PN-EN 10088-1:2014-12. Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.
 6. PN-EN 10204:2006. Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
 7. PN-EN 1090-1+A1:2012. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
 8. PN-EN 1993. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
 9. PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 10. PN-EN ISO 6892-1:2009. Metale. Próba rozciągania. Część 1. Metoda bdania w temperaturze pokojowej.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).
 12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).
 13. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2012. „Dokumentacja projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych – część 1”. Builder (7): 62 ÷ 65.
 14. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2012. „Dokumentacja projektowa. Wymagania dla konstrukcji stalowych – część 2”. Builder (8): 50 ÷ 53.
 15. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2012. „Zasady wykonania konstrukcji stalowych”. Builder (9): 80 ÷ 84.
 16. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2015. „Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych”. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dariusz Kowalski, Ph. D. Eng. - Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Dariusz Kowalski, Ph. D. Eng.

dariusz.kowalski@pg.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.09.35