Multicriteria analysis of the selection of construction types of floating platforms


openaccess, Vol. 571 (2) 2020 / sobota, 22 lutego, 2020

(Open Access)

K. Spychalski,
A. Szymczak-Graczyk

Volume 571: Issue 2
Pages 2-4
Accepted for publication: 15.01.2020 r.

DOI: 10.15199/33.2020.02.01

The article presents an analysis of four types of floating platforms. Three of them are generally available on the market, while the fourth solution is an original project. Comfortable use of the platformis connected with the selection of the right solution depending on the prevailing conditions and the user's needs. In table all constructions were collected so that a potential buyer could easily choose the most suitable solution. Keywords: floating platforms; pontoon; free board; buoyancy; polyurethane foam.
 1. Buczkowski Wiesław, Anna Szymczak-Graczyk. 2008. „Wpływ różnej grubości i konstrukcji ścian na pracę statyczną monolitycznych zbiorników prostopadłościennych”. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 7 (3): 23 – 34.
 2. Buczkowski Wiesław, Anna Szymczak-Graczyk. 2014. Wpływ grubości dna na pracę statyczną oraz stateczność pontonu wykonanego jako monolityczny, żelbetowy zbiornik zamknięty. Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich. Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 3. Buczkowski Wiesław, Anna Szymczak-Graczyk, Zbigniew Walczak. 2015. The analisis of static works of closed monolithic rectangular tanks. Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych. Wrocław. DolnośląskieWydawnictwo Edukacyjne.
 4. Buczkowski Wiesław, Anna Szymczak-Graczyk, Zbigniew Walczak. 2017. „Experimental validation of numerical static calculations for a monolithic rectangular tank with walls of trapezoidal cross-section”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences,Civil Engineering 65 (6): 799 – 804. DOI: 10.1515/bpasts-2017-0088.
 5. Deręgowska Beata, Anna Szymczak-Graczyk. 2017. „Ocena przydatności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, traktowanych jako podłoże sprężyste pod posadzki”. Materiały Budowlane 537 (5): 126 – 127. DOI: 10.15199/33.2017.05.52.
 6. Janas Ewelina, Anna Szymczak-Graczyk. 2018. „Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych”. Materiały Budowlane 556 (12): 34 – 36. DOI: 10.15199/33.2018.12.11.
 7. Mazurkiewicz Bolesław. 2010. Porty jachtowe i mariny. Projektowanie. Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej. Gdańsk.
 8. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. PKN, Warszawa 2006.
 9. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PKN, Warszawa 2006.
 10. Schneider Daria, Anna Szymczak-Graczyk. 2019. „Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ”. Materiały Budowlane 557 (1): 62 – 63. DOI: 10.15199/33.2019.01.12.
 11. Spychalski Konrad. 2019. Wielokryterialna analiza doboru typów konstrukcji pomostów pływających. Praca magisterska pod kierunkiem dr inż.Anny Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 12. Swinarew Beata. 2015. Poliuretany – nowoczesne wszechstronne materiały. Część II – pianki poliuretanowe. Gliwice. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Farb i Tworzyw.
 13. Szymczak-Graczyk Anna, Hanna Szymczak, Grzegorz Kmiecik, Marta Szejnfeld. 2015. Rewitalizacja kąpielisk zlokalizowanych w akwenach śródlądowych na przykładzie pomostów pływających wraz z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi ich realizacji. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Poznań.
 14. Szymczak-Graczyk Anna, Henryk Mikołajczak. 2016.Wyznaczenie wybranych właściwości styropianu stosowanego jako wypełnienie żelbetowych pontonów pływających. Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego. Instytut Budownictw i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań.
 15. Szymczak-Graczyk Anna. 2018. Floating platforms made of monolithic closed rectangular tanks. Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 66 (2): 209 – 219. DOI: 10.24425/122101.

mgr inż. Konrad Spychalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ORCID: 0000-0002-1187-9087

dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej ORCID: 0000-0002-1187-9087

anna.szymczak-graczyk@up.poznan.pl