Modern solutions in concrete structures, in light of current fire safety regulations


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Piotr Turkowsk

DOI: 10.15199/33.2016.07.05

Volume 527; Issue 7
Pages 18-20

Accepted for publication: 21.06.2016 r.

The article presents information about modern solutions used in reinforced concrete structures, such as dowels, acoustic connectors and steel balcony connectors. Current Polish fire safety requirements are discussed together with means to fulfil them.

Keywords: reinforced concrete structures, fire safety regulations, structural dowels, balcony connectors, acoustic connectors.
 1. ETAG 030-1:2013. Dowels for structural joints. Part 1: General.
 2. ETAG 026-3:2011. Fire Stopping and Fire Sealing Products. Part 3: Linear Joint and Gap Seals.
 3. PN-EN 1366-4+A1: 2011. Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych
 4. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 5. PN-EN 1365-6: 2006. Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Część 6: Schody.
 6. PN-EN 1991-1-2: 2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 7. PN-EN1992-1-2: 2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 11 maja 2016 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
 10. Turkowski Piotr, Paweł Roszkowski. 2014. Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi. Materiały Budowlane (7): 23 – 24.
 11. Woźniak Grzegorz, Piotr Turkowski. 2013. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
Piotr Turkowski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Piotr Turkowski, MSc. Eng.

p.turkowski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.05