Fire protection systems for steel structures in petrochemical facilities


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Piotr Turkowski,
Marek Łukomski

DOI: 10.15199/33.2016.07.03

Volume 527; Issue 7
Pages 13-14

Accepted for publication: 24.06.2016 r.

This paper presents information on requirements for fire protection systems in petrochemical facilities, test methods for determining the contribution to fire resistance of structural steelmembers and phenomena observed in this type of structures during normal operation and in case of fire.

Keywords: fire protection, steel structures, hydrocarbon fire, petrochemical facilities.
 1. Babrauskas V., R. B.Williamson. 1978. „The historical basis of fire resistance testing – part II.”. Fire Technology 14 (4): 304 – 316.
 2. Brunarski Piotr, Marek Łukomski, Michał Wójtowicz. 2014.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. C: Zabezpieczenia i izolacje. Z. 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 3. ETAG 018-3:2012. Fire protective products. Part 3: Renderings and rendering kits intended for fire resisting applications.
 4. ETAG 018-4:2012. Fire protective products. Part 4: Fire protective Board, Slab and Mat products and Kits.
 5. Ministère de l’Equipement. Instruction technique annexée à la Circulaire interministérielle no 2000-63 du 25Aout 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier français. Bulletin officiel du Ministère de l’Equipement n°0 20000-6 du 01 09 2000, Paris, 2000.
 6. PN-EN 1363-2:2001. Badania odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe.
 7. PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 8. PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
 9. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 10. PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne.
 11. PN-EN 13381-4:2013-09. Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 4: Bierne zabezpieczenia elementów stalowych.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2014.1853).
 13. Turkowski Piotr, Paweł Sulik. 2015. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe wg Eurokodu 3. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
Piotr Turkowski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Marek Łukomski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Piotr Turkowski, MSc. Eng.

p.turkowski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.03