Methods of enhancing the fire resistance of ceiling structures


Vol. 527 (7) 2016 / sobota, 27 października, 2018

(in Polish)

Piotr Turkowski,
Krzysztof Lenarcik

DOI: 10.15199/33.2016.07.01

Volume 527; Issue 7
Pages 2-3

Accepted for publication: 22.05.2016 r.

This paper presents information on fire protection systems for traditional – beamand hollow-tile floors. Methods for determining the required fire protection thickness, both on loadbearing elements such as steel and reinforced concrete beams, as well as on the filling plates are given. With regard to the unprotected floors, tabulated data for assessing their fire resistance have been given.

Keywords: floors, fire resistance, traditional structures, fire protection.
 1. PN-EN 15037-1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 1: Belki.
 2. PN-EN 15037-2+A1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 2: Pustaki betonowe.
 3. PN-EN 15037-3+A1:2011. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 3: Pustaki ceramiczne.
 4. PN-EN 15037-4+A1:2013-10. Prefabrykaty z betonu – Belkowo-pustakowe systemy stropowe – Część 4: Bloki styropianowe.
 5. PN-EN 1365-2:2002. Badania odporności ogniowej elementów nośnych – Część 2: Stropy i dachy.
 6. PN-EN 13501-2+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 7. PN-EN 1363-1:2012. Badania odporności ogniowej – Część 1:Wymagania ogólne.
 8. PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 9. PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
 11. Turkowski Piotr, Paweł Sulik. 2015. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 12. Turkowski Piotr,Paweł Sulik.2015. „Odporność ogniowa stropów belkowo-pustakowych”. Materiały Budowlane 515 (7): 22 – 24.DOI: 10.15199/33.2015.07.05
 13. Woźniak Grzegorz, Piotr Turkowski. 2013. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
mgr inż. Piotr Turkowski, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Krzysztof Lenarcik, MSc. Eng. - Building Research Institute, Department of Fire Research

Piotr Turkowski, MSc. Eng.

p.turkowski@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.07.01