Method of the fire safety level assessment on the example of historic buildings


openaccess, Vol. 622 (6) 2024 / piątek, 21 czerwca, 2024

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2024.06.06

Markowska Dorota, Wolny Paweł, Banaś Mateusz, Kukfisz Sławomir, Kukfisz Bożena. 2024. Method of the fire safety level assessment on the example of historic buildings. Volume 622. Issue 6. Pages 26-31. Article in PDF file

Accepted for publication: 01.06.2024 r.

The article presents an innovative semi-quantitative method of analysis and assessment of the level of safety in relation to the formulated objectives of the fire protection strategy in the context of historic buildings. Thismethod is based on the Delphi method and the British standard PAS 911:2007. It involves a point assessment of the proposed twenty four components of the fire protection system in the tested facility based on precisely defined criteria and sub-criteria, as well as determining the fire safety level indicator based on the adopted fire protection strategies. The proposed method was verified on two real historic buildings. It was shown that additional fire protection measures should be introduced in the analyzed buildings. The analyzed cases confirm the effectiveness of the proposed method.
  1. Wolny P, Markowska D. Wpływ czynnika napędowego na skuteczność gaśniczą stałych urządzeń mgłowych wykorzystywanych do ochrony obiektów. Materiały Budowlane. 2023; 7: ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X, DOI 10.15199/33.2023.07.08.
  2. Bryant P, Brzezińska D. Strategie ochrony przeciwpożarowej budynków. Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018. ISBN: 978-83- 7283-899-5.
  3. Bryant P. Fire Strategies – Strategic Thinking, London 2013.
  4.  Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 15 kwietnia 2022 r., (Dz.U. 2022 poz. 1225).
  5. Larsson D. Developing the structure of a fire risk index method for timber-frame multi-storey apartment buildings. Lund: Department of fire safety engineering Lund University, 2000. ISSN: 1402-3504.
  6.  British Standard PAS 911:2007 – Fire Strategies – Guidance And Framework For Their Formulation.
  7. British Standard PD 7974-7: 2003. Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Probabilistic risk assessment.
  8.  Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej( Dz.U.1991nr81poz.351,zpóźn.zm.).
  9.  Danzi E, Fiorentini L, Marmo L. FLAME: A Parametric Fire Risk Assessment Method Supporting Performance Based Approaches. Fire Technol. 2021; https://doi.org/10.1007/s10694-020-01014-9.
  10. Watts JM. Jr. Fire Risk Indexing, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Society of Fire Protection Engineers. 2016; DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0_82.
dr inż. Dorota Markowska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0002-5504-7725
dr inż. Paweł Wolny, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0003-2161-4506
mgr inż. Mateusz Banaś, Akademia Pożarnicza, Dział Projektów ORCID: 0000-0003-4521-6334
dr inż. Sławomir Kukfisz, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
dr hab. inż. Bożena Kukfisz, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa ORCID: 0000-0001-5049-7316

dr inż. Dorota Markowska, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ORCID: 0000-0002-5504-7725

dorota.siuta@p.lodz.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2024.06.06

Article in PDF file

Article in English PDF file