Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – flexural strength


openaccess, Vol. 583 (3) 2021 / piątek, 26 marca, 2021

(Open Access)

Piekarczyk Adam. 2021. Masonry bending in a plane perpendicular to the wall surface – flexural strength. Volume 583. Issue 3. Pages 29-31. DOI: 10.15199/33.2021.03.05

Accepted for publication: 28.01.2021 r.

Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.
  1. Mann W. 1991. Tensile and Flexural Strength of Masonry. Theoretical basis and Comparison with Test Results, Proceedings of the 9th International Brick/Block Masonry Conference, Berlin 13-16 October 1991,Vol. 3, pp 1292-1301.
  2. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
  3. prEN 1996-1-1: 2020 Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures.
  4. PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).
  5. PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
  6. PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.
  7. PN-EN 771-6 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.
  8. PN-EN 1052-2 Metody badań murów. Część 2: Określanie wytrzymałości na zginanie.
  9. PN-EN 1052-5 Metody badań murów. Część 5: Określanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu metodą skręcania w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny i przy zniszczeniu w spoinie wspornej.
dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560

dr inż. Adam Piekarczyk, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0002-5790-9560

 adam.piekarczyk@polsl.pl