Legal framework of internal roads


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

K. Schabowicz,
A. Górska

DOI: 10.15199/33.2016.05.63

Volume 525: Issue 5
Pages 148-149
Accepted for publication: 22.01.2016 r.

Thework relates to issues of internal roads and the legal conditions associated with them. It took note of the need to clarify the legislation in this area, in particular as regards the enforcement of laws. This was done on the basis of one example of the internal roads, where drivers improperly parked cars violate applicable legal standards. Considerable attention was paid mainly to the applicable laws and enforcement capacity. It highlighted the need for regulation laws, in particular with regard to their execution by the relevant authorities and services. Keywords: internal roads, building law, parking.
  1. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 grudnia 2012 r. – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 11904 w sprawie dookreślenia pojęcia „droga wewnętrzna”.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn. zm.).
  3. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).
  4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
  5. Słownik języka polskiego, wersja elektroniczna – sjp.pl.
  6. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).
  7. Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).
dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego inż. Anna Górska Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

krzysztof.schabowicz@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.63