Legal barriers to use of structural timber in construction


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.12.29

Volume 556: Issue 12
Pages 90-92
Accepted for publication: 31.10.2018 r.

Full use of timber potential in construction is limited by legal provisions. The article discusses the origins of these regulations and considered future changes that would allow for greater use of timber in construction, in particular inmulti-family housing. Keywords: timber; fire safety; reaction to fire; fire spreading; timber structures; law regulations
 1. ITB AT-15-2855/98 Elementy z drewna klejonego warstwowo. MATHIS S.A., Francja.
 2. ITB AT-15-3175/98 Elementy z drewna klejonego warstwowo produkcji szwedzkiej MOELVEN TÖREBODAAB.
 3. ITB AT-15-2855/99 Elementy z drewna klejonego warstwowo. MATHIS S. A., Francja.
 4. ITBAT-15-4440/2000 Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo produkcji duńskiej firmy LILLEHEDEN A/S.
 5. Instrukcja nr 221. 1979. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 6. Instrukcja nr 320. 1992. Badanie rozprzestrzeniania ognia. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
 7. JustAlar, Daniel Brandon, Joakim Noren. 2016. Execution of timber structures and fire. World Conference on Timber Engineering. WCTE 2016. Wiedeń, Austria: 22 – 25.
 8. Östman Birgit, Lars Boström. 2015. „Fire protection ability of wood covering”. Fire technology, Vol. 51, no 6: 1475 – 1493.
 9. PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
 10. PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. UUE 4.4.2011 L88).
 13. Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2018. General rules for testing fire resistance of timber elements. Part 2 – test frames, test load, equipment measuring properties of the test specimens and their surroundings, conditions and procedure of testing, performance criteria.Annals ofWarsaw University of Life Sciences – SGGWForestry andWood Technology, No 101: 32 – 44.
 14. Sulik Paweł. 2017. „Wymagania z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych stropów budynków mieszkalnych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe”. Inżynier Budownictwa (7 – 8): 88 – 93.
 15. Sulik Paweł, Tomasz Gwiżdż. 2014. „Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych”. Materiały Budowlane 503 (7): 6 – 7.
 16. Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2018. General rules for testing fire resistance of timber elements. Part 1 – introduction, sample elements, mounting structures and testing furnaces. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Forestry and Wood Technology, No 101: 20 – 31.
 17. Sulik Paweł, Wojciech Węgrzyński. 2014. „Podział przestrzeni w budynku a rozprzestrzenianie się pożaru”. Inżynier Budownictwa (5): 91 – 97.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych;

Adres do korespondencji: p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.29