Influence of ceiling and floor layers between the garage and residential apartments on their airborne sound insulation


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.05

Ziarko Bartłomiej, Szeląg Agata, Zastawnik Marcin. 2022. Influence of ceiling and floor layers between the garage and residential apartments on their airborne sound insulation. Volume 600. Issue 8. Pages 24-27. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.07.2022 r.

The article concerns the analysis of airborne sound insulation for selected ceilings over underground garages in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to the standard requirements. The article also includes examples of the impact of the use of floating floors and the thermal insulation of the ceiling above the underground garage on airborne sound insulation.
  1. Michalak H. Wybrane zagadnienia kształtowania konstrukcyjno-przestrzennegowielokondygnacyjnych garaży podziemnychwstrefach śródmiejskich.Górnictwo i Geoinżynieria. 2009; 33, z. 3/1: 257 – 266.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).
  3. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
  4. PN-ENISO16283-1:2014-05Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  5. PN-ENISO717-1:2013Akustyka –Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementówbudowlanych –Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
  6. DulakL.Wpływocieplenianaizolacyjnośćakustyczną ściany zewnętrznej.Materiały Budowlane. 2012.
  7. NurzyńskiJ.Ochronaprzedhałasemwzrównoważonymbudownictwie. PracenaukoweITB,Warszawa2013.
  8.  ZębalaK, Zastawna-RuminA,KłosakA,Dulak L. Relacje pomiędzy izolacyjnością akustyczną a izolacyjnością termiczną ścian jedno- iwielowarstwowych. Czasopismo Techniczne. 2012; 2-B: 471 – 481.
mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8836-5586
dr inż. Agata Szeląg, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-9058-565X
dr inż. Marcin Zastawnik, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ORCID: 0000-0002-2802-8190

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-8836-5586

bziarko@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.05

Article in PDF file