Impact sound reduction of different floor systems


Vol. 552 (8) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

Ł. Nowotny

DOI: 10.15199/33.2018.08.06

Volume 552: Issue 8
Pages 32-34
Accepted for publication: 29.06.2018 r.

The choice of the right floor solution depends onmany aspects.Acoustics is one of them. This study will cover the most popular floor systems, acoustic indexes that go side by side with them, legal requirements and appropriate formulas used to estimate these indexes at the planning stage. Keywords: acoustics; acoustic insulation; floors; acoustic indexes.
  1. CEN/TS 16354:2013, Laminate floor coverings – Underlays – Specification, requirements and test methods,
  2. Instrukcja ITB, „Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych” nr 463/2011,Tomczyk Paweł, Żuchowicz-Wodnikowska Iwonna,Warszawa 2011.
  3. Nowotny Łukasz. 2017. „Sound damping of impact noise in floating floors and dynamic stiffness of resilient layers”. Advances in Acoustics, pp. 229–240.
  4. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania.
  5. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
  6. PN-EN ISO 717-2:2013-08 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
  7. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych.
  8. PN-EN ISO 12354-2:2017-10 Akustyka budowlana – Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów – Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami.
  9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
mgr Łukasz Nowotny, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska;

mgr Łukasz Nowotny

l.nowotny@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.06