Historical substance damage of station buildings of the narrow-gauge railway in Kanczuga


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.26

Sikora Anna. 2022. Historical substance damage of station buildings of the narrow-gauge railway in Kanczuga. Volume 603. Issue 11. Pages 96-98. Article in PDF file

Accepted for publication: 04.10.2022 r.

The article presents an analysis of the degraded architectural tissue of the narrow gauge railway station buildings in Kanczuga. After a short description of the station and warehouse buildings, the damage to the historic substance of the objects entered in the monument registry was described. The activities necessary to recreate the character of the building complex in accordance with the conservation guidelines were indicated.
  1. Ciechański A. Rynek pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2007; 14:165-177.
  2. Malczewski M. Wąskim torem w XXI wiek. TTS Technika Transportu Szynowego. 2008; 9:33-42.
  3. Bąk M, Kaczmarczyk J. Turystyczne wykorzystanie kolei wąskotorowej w Polsce. Przegląd Komunikacyjny. 2013; 1:16-20.
  4. Szelińska-Kukulak M, Kukulak J. Ochrona zabytków techniki transportowej w południowo- -wschodniej Polsce. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica. 2016; X:223-243. DOI: 10.24917/20845456.10.16.
  5. Studium komunikacyjne Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia, Przemyśl 2014, załącznik do Uchwały Nr XLIX/282/14 Rady Miasta Dynów z 6 listopada 2014 r.
  6.  Gminny program opieki nad zabytkami miasta i gminy Kańczuga na lata 2021-2024, załącznik do Uchwały Nr XXVII/335/2021 Rady Miejskiej w Kańczudze z 24 czerwca 2021 r.
  7.  Tytuła K, Bartnicki P, Zawałeń E, Milanik S, Rymarz Mar, Rymarz Mat, Król J. Projekt budowlany: Remont budynku stacyjnego, wodociągowej wieży ciśnień i budynku magazynu spedycji kolejowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz budowa i rozbudowa peronu przy budynku stacyjnym w Kańczudze, Bim Inwest, 2021.
  8. Firląg S, Górecka W. Ocieplenie obiektów zabytkowych. Materiały Budowlane. 2018; 1:48-50, DOI: 10.15199/33.2018.01.12.
  9. Orlik-Kożdoń B, Szymanowska-Gwiżdż A, Steidl T. Remont ścian w konstrukcji muru pruskiego budynków zabytkowych z dociepleniem od strony wewnętrznej, Materiały Budowlane. 2020; 573(5):20-24, DOI: 10.15199/33.2020.05.03.
dr inż. arch. Anna Sikora, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-3646-6924

dr inż. arch. Anna Sikora, Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury ORCID: 0000-0002-3646-6924

 sikora@prz.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.26

Article in PDF file