Foundation of a cooling tower in complex geotechnical conditions


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

W. Bogusz,
T. Godlewski,
M. Kociniak

DOI: 10.15199/33.2016.05.11

Volume 525; Issue 5
Pages 26-27
Accepted for publication: 10.03.2016 r.

Ensuring the proper reliability level and rational design of a structure makes the thorough ground investigation and conducting advanced numerical analysis justified. The analysis applies to a cooling tower of a coal powered power plant, which has a concrete shell susceptible to differences in subsoil stiffness, founded in complex geotechnical conditions.

Keywords: cooling tower, FEM, modulus of subgrade reaction, settlement.
  1. Godlewski Tomasz, Tomasz Szczepański. 2015. Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik ITB. Warszawa. ITB.
  2. Godlewski Tomasz, Tomasz Szczepański, Witold Bogusz. 2015. „Stosowalności wybranych metod określaniamodułu sztywności (G0) gruntów w praktyce geotechnicznej”. Inżynieria Morska i Geotechnika 36 (3): 371 – 376.
  3. Ledwoń Józef, M. Golczyk. 1967. Chłodnie kominowe i wentylatorowe.Warszawa. Arkady.
  4. PN-81/B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. PN-EN 1997-1:2008/Ap 2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne – Część 1. Zasady ogólne. Załącznik krajowy.
  6. Truty Andrzej. 2008. „Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń, aspekty modelowania numerycznego”. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, z. 3-Ś: 107 – 126.
  7. Wiłun Zenon. 2007. Zarys geotechniki. Warszawa. WKŁ.
Witold Bogusz, MSc. Eng. - Building Research Institute

Tomasz Godlewski, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Michał Kociniak, MSc. Eng. - Beroa Deutschland GmbH
Corresponding Author

Witold Bogusz, MSc. Eng.

w.bogusz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.11