Fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge as an addition of hardening slurries


Vol. 523 (3) 2016 / czwartek, 25 października, 2018

(in Polish)

Paweł Falaciński,
Weronika Hejko,
Michał Jakubowicz

DOI: 10.15199/33.2016.03.14

Volume 523; Issue 3
Pages 46-49

Accepted for publication: 23.12.2015 r.

The aim of the experiment was to evaluate the possibility of using fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge disposal as an addition of hardening slurries. The slurry of various types of additives: by-products of combustion, is used in the implementation of cut-off walls in hydraulic structures. The article presents the results of technological and functional parameters of hardening slurries with the addition of fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge.As a comparative criterion applicable requirements in relation to slurries applied during the implementation of the cut-off walls in water embankment.Article presented the potential field of use of the said by-product of combustion. The directions for further specialized research to fully recognize the possibility of the application of the waste in hardening slurries.

Keywords: hardening slurry, fly ash from thermal utilization of municipal sewage sludge, cut-off walls.
 1. Aktualizacja Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014. 2015.
 2. Aprobata Techniczna ITP. AT/18-2011-0052-00. 2011. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falęty.
 3. Białowiec Andrzej, Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski. 2009. „Możliwości zagospodarowania popiołów po termicznym unieszkodliwianiu osadów ściekowych w aspekcie regulacji prawnych”. Środkowopomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska 11: 959 – 971.
 4. BN-90/1785-01. 1990. Płuczka wiertnicza. Metody badań w warunkach polowych.
 5. Borowski Gabriel, Magdalena Gajewska, Elżbieta Haustein. 2014. „Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych”. Inżynieria i Ochrona Środowiska 17 (3): 393 – 402.
 6. Borys Magdalena. 2012. „Przegrody przeciw filtracyjne z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych”. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 433 (2): 89 – 95.
 7. Falaciński Paweł. 2012. „Possible applications of hardening slurrieswith fluidal fly ashes in environment protection structures”. Archives ofEnvironmental Protection. Polish Academy of Sciences 38 (3): 91 – 104.
 8. Falaciński Paweł. 2011. „Leak Tightness of hardening slurrieswith fluidal fly ashes in chemically aggressive environments”.Archives ofEnvironmental Protection. PolishAcademy of Sciences 37 (1): 115 – 134.
 9. Główny Urząd Statystyczny. Ochrona środowiska. 2004 – 2014.
 10. Kledyński Zbigniew, Leszek Rafalski 2009. „Zawiesiny twardniejące”.Warszawa. KILiWPAN, IPPT PAN.
 11. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. 2010. (M. P. nr 101, poz. 1183).
 12. Malinowska Edyta, Małgorzata Hyb. 2004. EU Geo Epo Net Seminar on Geoenvirenmental Engineering – Transfer knowledge and EU’s Directives to Newly Associated States. „Wyznaczanie współczynnika filtracji na podstawie badań laboratoryjnych”. Warszawa. Wydawnictwo SGGW: 71 – 81.
 13. PN-EN 1538+A1. 2015-08. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściany szczelinowe.
 14. PN-EN 12390-3. 2011. Badanie betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 15. PN-EN 12390-6. 2011. Badanie betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania.
 16. PN-EN 12390-7. 2011. Badanie betonu. Część 7: Gęstość betonu.
 17. PN-85/G-02320. 1985. Wiertnictwo. Cementy i zaczyny cementowe do cementowania w otworach wiertniczych.
 18. Rutkowska Gabriela, Michał Iwaszko. 2015. „Wpływ popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych na wytrzymałość i mrozoodporność betonów drobnoziarnistych”. Inżynieria Ekologiczna. Ecological Engineering 45: 59 – 67. DOI: 10.12912/23920629/60595.
 19. Środa Katarzyna, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Henryk Otwinowski. 2012. „Termiczne unieszkodliwianie osadów ściekowych”. Inżynieria Ekologiczna 28: 67 – 81.
 20. Twardowski Kazimierz, Ryszard Droźdżak. 2007. „Uwarunkowania dotyczące laboratoryjnych metod oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów”. Wydawnictwo Nafta Gaz 24 (1): 565 – 574.
 21. Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych. 2003. IBDiM Warszawa.
Paweł Falaciński. Ph. D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Weronika Hejko, Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Michał Jakubowicz, Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering

Paweł Falaciński. Ph. D., Eng.

pawel.falacinski@is.pw.edu.pl