Fire safety requirements for penetration seals


Vol. 550 (6) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

Łukasz Fejfer,
Paweł Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.06.15

Volume 550: Issue 6
Pages 53-55
Accepted for publication: 04.05.2018 r.

The paper discusses the problem of fire safety requirements for penetration seals in construction. Attention was drawn to inaccuracies of Polish regulations [11] and possible threats resulting from the lack of fire resistance for penetration seals.

Keywords: fire safety; fire resistance; penetration seals; building regulations.
[1] Dzień Grzegorz. 2007. „Wymagania dla przejść instalacyjnych”. Ochrona Przeciwpożarowa (6): 2 – 6.
[2] Interpretacje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/wyjasnienia_kgpsp.
[3] Kinowski Jacek, Paweł Sulik. 2017. „Wymaganie dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad”. Materiały Budowlane 536 (4): 54 – 55. DOI: 10.15199/33.2017.04.19.
[4] Kosiorek Mirosław, Zofia Laskowska. 2007. „Bezpieczeństwo pożarowe. Część XVII. Przejścia instalacyjne”. Materiały Budowlane 415 (3): 85 – 90.
[5] Krupa Rafał, Paweł Sulik. 2017. „Formalno-techniczne aspekty projektowania dwukondygnacyjnych biur w wielkokubaturowych halach magazynowych”. Materiały Budowlane 538 (6): 56 – 57. DOI: 10.15199/33.2017.06.20.
[6] Krupa Rafał, Paweł Sulik. 2018. „Ewakuacja od klatki schodowej do wyjścia z budynku”. Materiały Budowlane 545 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2018.01.24.
[7] Lippe Manfred. 2000. Muster Leitungsanlagen Richtlinie über brandschutztechnischeAnforderungen an Leitungsanlagen. MLAR 03/2000.
[8] PN-EN 1366-3:2010 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych.
[9] PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków− Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
[10] Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 534 (2): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami, w tym nowelizacją obowiązującą od 01.01.2018 r.).
[12] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2015. „Problematyka prawidłowego odbioru uszczelnień przejść instalacyjnych”. Materiały Budowlane 515 (7): 44 – 46. DOI: 10.15199/33.2015.07.10.
[13] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 535 (3): 66 – 68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19.
[14] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik, Daniel Izydorczyk, Marek Łukomski. 2017. „Fire-stop wraps and collars with intumes cent materials–performance comparison”. Procedia Engineering,Vol. 172: 961 – 968.
[15] Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 533 (1): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
[16] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2014. „Badania odporności ogniowej dużych mieszanych uszczelnień przejść instalacyjnych”. Materiały Budowlane 503 (7): 20 – 22.
[17] Sulik Paweł, Bartłomiej Sędłak. 2018. „Promieniowanie w zamknięciach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 549 (5): 88 – 89. DOI: 10.15199/33.2018.05.27.
[18] Sulik Paweł, Piotr Turkowski. 2017. „Odporność ogniowa elementów o funkcji oddzielającej będących częścią głównej konstrukcji nośnej budynku”. Materiały Budowlane 539 (7): 2 – 3. DOI: 10.15199/33.2017.07.01.
[19] Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 29 czerwca 1966 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane budownictwa powszechnego.
mgr inż. Łukasz Fejfer, Państwowa Straż Pożarna
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.06.15