Hygrothermal design of external walls and their joints


Vol. 550 (6) 2018 / czwartek, 3 stycznia, 2019
[in Polish]

Krzysztof Pawłowski

DOI: 10.15199/33.2018.06.14

Volume 550: Issue 6
Pages 48-51
Accepted for publication: 24.05.2018 r

To design of external walls meeting the hygrothermal criterion requires the use of innovative thermal insulation materials. The paper presents legislation analysis, characteristics of selected materials for thermal insulation and results of calculations of physical parameters selected external walls and joints with different material systems using the TRISCO software. On the basis of calculations and analysis assesses the hygrothermal quality in relation to the legal requirements.
Keywords: hygrothermal design; external walls; legal requirements.
[1] Cichewicz Natalia. 2017. Analiza porównawcza parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w świetle nowych wymagań cieplnych. Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego. Bydgoszcz. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
[2] Dylla Andrzej. 2015. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
[3] Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Medium.
[4] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[5] PN-EN 12831:2006 Instalacje grzewcze w budynkach – Metoda obliczania obciążenia cieplnego.
[6] PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
[7] PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. z 2015 r., poz. 376).
[10] Uchwała Rady Ministrówz 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
[11] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).
dr inż. Krzysztof Pawłowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krzysztof Pawłowski

krzypaw@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.06.14