Fire resistance of building’s main load bearing structure elements with separating function


Vol. 539 (7) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

P. Sulik
P. Turkowski

DOI: 10.15199/33.2017.07.01

Volume 539: Issue 7
Pages 2-3
Accepted for publication: 06.06.2017 r.

The amendment of the classification standard PN-EN 13501-2, although small in content and predominantly ordering, in the context of Polish technical and building regulations, has serious consequences when assessing fire resistance of building partitions. Elements with a separating function i.e. walls and floors, can no longer be classified in the "R" classes with onesided fire exposure. This means that these elements, if at the same time, constitute the main load bearing structure, should be evaluated as before, with one-sided fire behavior, in the "REI" classes, addressing the partition’s separating function and with fire exposure on both sides(“R” class), addressing purely the load bearing function. This article outlines arguments for and against such an approach.
Keywords: fire resistance, fire safety regulations, classification, loadbearing capacity, fire separating elements, walls, floors.
 • [1] Babrauskas V., R. B. Williamson. 1978. „The historical basis of fire resistance testing – part II”. Fire Technology 14 (4): 304 – 316.
 • [2] Kinowski Jacek, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące spełnienia kryterium nośności ogniowej przeszklonych fasad”. Materiały Budowlane 4 (536): 94 – 95. DOI: 10.15199/33.2017.04.19.
 • [3] Krupa Rafał, Paweł Sulik. 2017. „Formalno-techniczne aspekty projektowania dwukondygnacyjnych biur w wielkokubaturowych halach magazynowych”. Materiały Budowlane 6 (538): 56 – 57. DOI: 10.15199/33.2017.06.20.
 • [4] PN-EN 1991-1-2:2006. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.
 • [5] PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
 • [6] PN-EN 1993-1-2:2007. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
 • [7] PN-EN 13501-2+A1: 2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 • [8] PN-EN 13501-2: 2016-07. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.
 • [9] Roszkowski Paweł, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego przekryć dachowych o powierzchni większej niż 1000 m2”. Materiały Budowlane 2 (534): 46 – 48. DOI: 10.15199/33.2017.02.11.
 • [10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • [11] Sędłak Bartłomiej, Paweł Sulik. 2017. „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych”. Materiały Budowlane 3 (535): 66 – 68. DOI: 10.15199/33.2017.03.19.
 • [12] Sulik Paweł. 2017. „Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych – nośność ogniowa R”. Materiały Budowlane 1 (533): 80 – 81. DOI: 10.15199/33.2017.01.15.
dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
mgr inż. Piotr Turkowski, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.01