RC chamber for acoustic investigations – failures under construction stage


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

D. Styś

DOI: 10.15199/33.2017.06.12

Volume 538: Issue 6
Pages 40-41
Accepted for publication: 26.04.2017 r.

The article presents circumstances of an untypical failure happened during assembling stage of RC chamber for acoustic investigations. It was the assembly stage which was critical for cracking and damage of bottom plate. Bottom plate was punched due to wrong localization of force at the stage of spring supports mounting for chamber. The reasons of failure were revealed as well as the procedure of repair.
Keywords: RC chamber, punching failure, misloading, assembly stage, repair.
  • [1] Godycki-Ćwirko Tadeusz. 1982. Mechanika betonu. Warszawa. Arkady.
  • [2] PN-EN 1992-1-1:2008 (z aneksami Ap1: 2010, AC:2011, Ap2:2016-10). Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  • [3] PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  • [4] Praca zbiorowa – koordynator Knauff Michał. 2006. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Wrocław. DWE.
dr inż. Dariusz Styś, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

dr inż. Dariusz Styś

dariusz.stys@pwr.edu.pl