Fire actions on steel hopper silos – full-scale field tests


openaccess, Vol. 611 (7) 2023 / piątek, 21 lipca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.07.07

Kimbar Grzegorz, Roszkowki Paweł. 2023. Fire actions on steel hopper silos – full-scale field tests. Volume 611. Issue 7. Pages 33-36. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.06.2023 r.

In 2020 a test of full-scale steel hopper silo (cubage: 18 m3) in fire conditions has been conducted. The loaded silo has been heated asymmetrically with gas burners. Heating conditions, wind conditions, temperature and displacement of the silo has been measured up to the point of the collapse of the structure. The hopper silos exhibit high susceptibility to external fire conditions, which has particular significance in the context of Polish law regarding agricultural structures.
 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich usytuowanie (Dz.Ust. nr 132 poz. 877 z późniejszymi zmianami).
 2. Roszkowski P, Kimbar G. Zagrożenia pożarowe w silosach rolniczych. Matereriały Budowlane. 2018; DOI: 10.15199/33.2018.10.35.
 3. Persson H. Silo Fires. Swedish Civil ContingenciesAgency (MSB), 2013.
 4. Prusiel J A, Łapko A. Ocena zagrożeń eksplozją pyłów w silosach w świetle norm europejskich. 2011.
 5. Ogle RA, Dillon SE, Fecke M. Explosion from a smoldering silo fire. Process Saf. Prog. 2014; vol. 33, no. 1: 94 – 103.
 6. Russo P, De Rosa A, Mazzaro M. Silo explosion from smoldering combustion: a case study. Can. J. Chem. Eng. 2017; vol. 95, no. 9: 1721 – 1729.
 7. Ramirez Á, Garcia-Torrent J, Tascón A. Experimental determination of self-heating and self-ignition risks associated with the dusts of agricultural materials commonly stored in silos. J. Hazard.Mater. 2010; vol. 175, no. 1–3: 920 – 927.
 8. Roszkowski P, Kimbar G. Full-scale external fire test of free-standing steel silo. Fire Saf. J. 2020; DOI: 10.1016/j.firesaf.2020.103123.
 9. CEN, PN-EN 1363-1:2020-07. Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne. 2020.
 10.  CEN, PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konsntrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. 2007.
 11. CEN, PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru. 2006.
dr inż. Grzegorz Kimbar, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-0500-4062
mgr inż. Paweł Roszkowki, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-4884-8978

dr inż. Grzegorz Kimbar, Instytut Techniki Budowlanej ORCID: 0000-0003-0500-4062

g.kimbar@itb.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.07.07

Article in PDF file