External walls heat quality evaluation of low energy consumption buildings


Vol. 548 (4) 2018 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

K. Pawłowski

DOI: 10.15199/33.2018.04.03

Volume 548: Issue 4
Pages 14-16
Accepted for publication: 30.01.2018

The external walls building design of low energy consumption requires the use of modern thermal insulation materials. The paper presents the results of physical parameters of selected walls and joints of variousmaterial systems, using the software TRISCO taking into account the variable parameters of external and internal air. On the base of calculations and analysis was assessed the thermal quality of external walls and joints of buildings with low energy consumption.

Keywords: risk analysis; risk management; fuzzy risk matrix
  1. Cichewicz N. 2017. Analiza porównawcza parametrów fizykalnych złączy ścian zewnętrznych dwuwarstwowych w świetle nowych wymagań cieplnych. Praca dyplomowa magisterska napisana pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Pawłowskiego. Bydgoszcz. Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy w Bydgoszczy.
  2. Dylla Andrzej. Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. 2015. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  3. Pawłowski Krzysztof. 2016. Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy. Warszawa. Grupa Wydawnicza Medium.
  4. PN-EN ISO 6946: 2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
  5. PN-EN ISO 10211: 2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe.
  6. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania.
  7. PN-EN ISO 14683: 2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła.Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
  8. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422).
  • dr inż. Krzysztof Pawłowski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr inż. Krzysztof Pawłowski

krzypaw@utp.edu.pl