Environmental impact re-assessment of construction project


openaccess, Vol. 604 (12) 2022 / wtorek, 27 grudnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.12.21

Harasymiuk Jolanta, Szafranko Elżbieta, Walentynowicz Kaja. 2022. Environmental impact re-assessment of construction project. Volume 604. Issue 12. Pages 79-81. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.10.2022 r.

Building investments however, their implementation involves interference with the surrounding environment andmust therefore be a subject to an assessment in relation to their environmental effects. Although the environmental impact reassessment (EIRA) procedure has been in force in Poland since 2008, it has been little recognized in the literature. The conducted researches fill this gap. The aimof themwas to develop a diagram of the EIRA procedure, which has its own specificity compared to the environmental impact assessment (EIA) one. The article also indicates the types of construction projects that have been subjected to re-assessment and the sources of imposing such an obligation on investors in the Podlaskie province as a case-study. The article also analyses the environmental reports submitted as a part of the EIRA. Based on the results, it was found that asmany as 84% of the reports were deficient. This resulted in the need to introduce amendments and extend the time required to obtain consent for the implementation of projects.
  1. Ustawa z 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).
  2. Rak A. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014.
  3. Harasymiuk J. Environmental impact assessments in investment process – legal and methodological problems. Journal of Ecological Engineering. 2019; https://doi. org/10.12911/22998993/112857.
  4. Gola-Szlachta J. Najnowsze metody prowadzenia monitoringu porealizacyjnego w zakresie fauny na przykładzie dróg szybkiego ruchu. Zeszyty Naukowo- Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne. 2019; 1 (118): 23–43.
  5. Harasymiuk J, Szafranko E. Method of Construction Projects. Classification for habitat assessment in Poland and the problem of choosing materials solutions. Sustainability. 2022; https://doi. org/10.3390/su14074277.
  6. Urban S. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko w Ustawie z 3 października 2008 r. Problemy Ocen Środowiskowych. 2009; 2, 45: 11 – 16.
  7.  Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych: wersja elektroniczna. Biuro Ekspertyz Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „Ekkom”, 2007 (dostęp: 19.08.2022 r.).
dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0002-1239-0646
dr hab. inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0003-1074-9317
mgr inż. Kaja Walentynowicz, Danwood S.A.

dr inż. Jolanta Harasymiuk, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii ORCID: 0000-0002-1239-0646

 jolanta.harasymiuk@uwm.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.12.21

Article in PDF file