Ecological product used to stabilize cohesive soils for increasing their durability and frost resistance


Vol. 534 (2) 2017 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

M. Babiak,
J. Kosno,
Sz. Węgliński

DOI: 10.15199/33.2017.02.06

Volume 534: Issue 2
Pages 24-26
Accepted for publication: 28.09.2016

The article presents the problem of stabilization poor cohesive soil with application of cement and hydrophobizing agent for increase bearing capacity of pavement, construction of floors and the foundations of buildings. The aim of the study was to improve the parameters of cohesive soils in terms of compressive strength and frost resistance.

Keywords: cohesive soils, cement stabilization, hydrophobization, frost resistance.
 1. Barnat-Hunek Danuta, Jacek Góra, Przemysław Brzyski. 2013. „Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu”. Izolacje 6: 36 – 42.
 2. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. 1997. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Warszawa. IBDiM.
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. 2001. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Warszawa. IBDiM.
 4. Gonet Andrzej, Stanisław Stryczek, Krzysztof Wójcik. 2005. „Ocena stabilizacji cementem gruntu ilastego zanieczyszczonego olejem napędowym”. Wiertnictwo Nafta Gaz. Tom 22/1: 151 – 156.
 5. Łęcki Paweł, Michał Różański. 2015. „Wzmacnianie podłoża gruntowego budowli drogowych”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (2): 45 – 54.
 6. Majewski Jarosław, Rafał Pożyczka, Robert Wrzeski. 2007. „Ulepszanie i stabilizacja gruntu wapnem”. Drogownictwo (7 – 8): 254 – 255.
 7. Narloch Piotr, Piotr Woyciechowski, Łukasz Rosicki, Damian Cichocki. 2015. „Ziemia ubijana stabilizowana cementem jako materiał konstrukcyjny – ocena nasiąkliwości”. Przegląd Budowlany (5): 22 – 25.
 8. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.
 9. PN-S-96012: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
 10. Zawisza Eugeniusz, Andrzej Gruchot. 2008. „Wpływ stabilizacji cementem lub silmentem na wytrzymałość i mrozoodporność gruntu pylastego”.Górnictwo i Geoinżynieria 32/1, Z. 1: 371 – 379.
 • dr inż. Michał Babiak Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • mgr Jacek Kosno Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle
 • mgr inż. Szymon Węgliński LABORTEST s.c. Brzezińscy Poznań

dr inż. Michał Babiak

michal.babiak@put.poznan.pl