Design of septic tank


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)
A. Ambroziak,
M. T. Solarczyk

DOI: 10.15199/33.2017.06.24

Volume 538: Issue 6
Pages 71-72
Accepted for publication: 13.12.2016 r.

This paper presents the process of design of the underground septic tank with capacity of 10 m3 placed on the cohesionless soils. The authors compared the values of internal forces for opposing kinds of soils: fine sand with ID = 0,2 and gravel with ID = 0,7.Additionally, the authors analyzed the impact of computational model of the ground on the results of internal forces. The code procedure which allows to qualify the construction system is described, which can be used to determine the method of calculating the foundation on the subsoil.

Keywords: reinforced concrete tank, numerical analysis, design, review.
  [1] Ambroziak Andrzej, P. Kłosowski. 2015. Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych. Przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
  [2] Betoq A., M. Hawrysz. 2013. „Projektowanie budowli ziemnych w skomplikowanych i złożonych warunkach geotechnicznych”. Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 3: 34 – 42.
  [3] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
  [4] PN-EN 1997-1:2008/AC:2009. Poprawka do Polskiej Normy. Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne.
  [5] PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
  [6] PN-81/B-03020. Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i projektowanie.
  [7] PN-EN 206:2014-04 – wersja polska. Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
  [8] PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
  [9] PN-EN 1991-4:2008. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 4: Silosy i bunkry.
  [10] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
  [11] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne – Oznaczenia i klasyfikacje gruntów – Część 2: Zasady klasyfikowania.
  [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  [13] Wilk K. 2014. „Znaczenie efektywnych wartości parametrów gruntu w określaniu nośności podłoża spoistego”. Budownictwo i Architektura 13 (2): 57 – 64.
dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG., Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr inż. Maciej Tomasz Solarczyk, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Ambroziak, prof. PG.

ambrozan@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.24