Dependence of Californian Bearing Ratio CBR from the layout of road pavement layers


Vol. 539 (7) 2017 / środa, 24 października, 2018

(InPolish)

R. Chmielewski,
D. Waliszewski

DOI: 10.15199/33.2017.07.21

Volume 539: Issue 7
Pages 66-67
Accepted for publication: 17.05.2017 r.

The paper presents the problem of defining and interpreting the Californian Bearing Ratio, which is a subsoil for road and airport pavements. Increasing circular motion makes it necessary to use a complex set of construction layers generating differentiated fixed loads on the ground. The load on the subsoil and the stresses generated by them are variable depending on the traffic category and the weight of the above construction layers. Based on the proposed pavement type sets from the Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (from KR1 to KR7) a number of CBRs have been performed for problematic soils. This allowed us to determine the variability of CBR parameters from the applied static load implicitly applying pressure from the structural layers. The obtained results also made it possible to analyze the influence of soil substrate load depending on the surface system and traffic categories.

Keywords: bearing capacity, CBR, road surfaces, construction layers.
  1. Bednarek Łukasz, Jakub Mazurek. 2011. „Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnych”. Górnictwo i Geoinżynieria, zeszyt 2: 89 – 94.
  2. Chmielewski Ryszard, Damian Waliszewski. Wpływ ciężaru warstw konstrukcyjnych nawierzchni na wartość wskaźnika nośności CBR, ACTASCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: ARCHITECTURA, tom 15 (2), strony: 45 – 54.
  3. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 2014 r., Warszawa.
  4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 1998, PKN, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  6. Sas Wojciech, Andrzej Głuchowski. 2014. „Nośność podłoża drogowego z destruktu betonowego na przykładzie badań CBR”. Civil nad environmental engineering: 149 – 154.
  7. Wiłun Zenon. Zarys geotechniki. 2007. Warszawa. Warszawa. WKŁ.
  8. Vogring Mike, Adam McDonlad. 2003. „A laboratory technique for estimating the resilient modulus of unsaturated soil specimens from CBR and unconfined compression tests”. 56 Canadian Geotechnical Conference.
dr inż. Ryszard Chmielewskim, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
mgr inż. Damian Waliszewski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

mgr inż. Damian Waliszewski

damian.waliszewski@wat.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.07.21