Decarbonisation plan of buildings in Warsaw – thermal imaging studies


openaccess, Vol. 607 (3) 2023 / poniedziałek, 20 marca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.03.07

Firląg Szymon, Kaliszuk-Wietecka Agnieszka, Miszczuk Artur. 2023. Decarbonisation plan of buildings in Warsaw – thermal imaging studies. Volume 607. Issue 3. Pages 29-34. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.01.2023 r.

This article presents the results of the first phase of work on a plan to decarbonise buildings in Warsaw, which will both improve the health and well-being of its inhabitants and, by reducing energy demand, minimise energy poverty. The first stage of this work was to select buildings and assess their technical condition in terms of thermal protection using thermographic researches.
  1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r., „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy ze zmianami”.
  2. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the energy performance of buildings (recast), COM/2021/802 final
  3.  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  4. PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
  5. Heim D, Miszczuk A. Modelling building infiltration using the airflow network model approach calibrated by air-tightness test results and leak detection. Building Services Engineering Research & Technology. 2020; DOI: 10.1177/0143624420904344.
  6.  Firląg Sz, Miszczuk A. Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 2017. DOI: 10.15199/9.2017.8.7.
  7. Nowak H, Nowak Ł, Noszczyk P. Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej. Materiały Budowlane. 2015. DOI 10.15199/33.2015.10.19.
  8. Stachniewicz R. Ocena stanu technicznego budynku i jego instalacji za pomocą termowizji. Materiały Budowlane. 2021.DOI10.15199/33.2021.01.03.
dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-6276-3666
dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0003-2476-6951
dr inż. Artur Miszczuk, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-1743-1451

dr hab. inż. Szymon Firląg, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-6276-3666

 szymon.firlag@pw.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.03.07

Article in PDF file