Construction of concrete road DW423 according to new GTS GDDKiA


openaccess, Vol 560 (4) 2019 / czwartek, 2 maja, 2019

(Open Access)

M. Batog,
M. Saferna,
Z. Giergiczny

DOI: 10.15199/33.2019.04.07

Volume 560: Issue 4
Pages 52-55
Accepted for publication:  04.04.2019 r.

In this article paper construction process of theMalnia and Chorula (opolskie voivodship) bypass road in concrete technology within the regional route DW423 is persented. Roads with a surfacemade of cement concrete are characterized by high durability, greater safety and lower life cycle costs. It must be pointed out that the requirements contained in the detailed technical specification intended for the construction of the regional road DW423 concerning the components, concrete mix and concrete are a perfect example of the practical application of the new provisions of the General Technical Specification of GDDKiA Surface of cement concrete in practice. Keywords: concrete; cement; concrete roads; specification.
 1. Dolecki Leonard, 2018. „Opolskie: Umowa na obwodnicę Malni i Choruli podpisana, źródło: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/opolskie-umowa-na-obwodnice-malni-i-choruli-podpisana-61678.html z 09.02.2018.
 2. Ogólna Specyfikacja Techniczna 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego, 2018, źródło: https://www.gddkia.gov. pl/frontend/web/userfiles/articles/d/dokumenty-techniczne_8162/D–05.03.04.pdf.
 3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 4. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie normy PN-EN 206:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 5. PN-B-19707:2013-10 Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 6. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 7. PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 1:Wymagania podstawowe.
 8. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
 9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 10. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 11. PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 3: Badanie konsystencji metodą Ve-Be.
 12. PN-EN 12350-4:2011 Badaniamieszanki betonowej – Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności.
 13. PN-EN 12350-7:2011 Badaniamieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
 14. PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 Badania betonu – Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających – Złuszczanie.
 15. PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – Część 7: Gęstość betonu.
 16. PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 17. PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań.
 18. PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 19. PN-EN 13877-2:2013-08 Nawierzchnie betonowe – Część 2:Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
 20. PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Metody badań – Część 11: Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.
 21. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+84, źródło: http://bip.zdw.opole.pl/download/attachment/14767/zal-nr-08-specyfikacje-techniczne-malnia-i-chorula.pdf z dnia 3.04.2019 r.
dr inż. Maciej Batog, Górażdże Cement S.A. mgr inż. Mariusz Saferna, Górażdże Beton Sp. z o.o. prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

dr inż. Maciej Batog, Górażdże Cement S.A.

maciej.batog@gorazdze.pl