Assessment of changes in the accident phenomenon in the Polish construction industry


Vol. 530 (10) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

A. Hoła
B. Hoła
M. Sawicki
M. Szóstak

DOI: 10.15199/33.2016.10.22

Volume 530: Issue 10
Pages 69-71
Accepted for publication: 05.09.2016 r.

The article discusses the most important actions taken by the EuropeanUnion and Poland to improve occupational safety in the construction industry. In order to assess whether the taken actions bring the desired effect, the accident rate in the Polish construction industry in the years 1992 – 2014 was analysed. The following indicators were used to evaluate the accident rate: the number of people injured in accidents, the frequency rate of accidents and also the single base dynamic indexes. A ranking of all sectors of the economy with regards to the accident frequency rate achieved in 2014was presented in order to better illustrate the occupational safety situation in the Polish construction industry.

Keywords: construction industry, accident at work, accident rate, occupational safety, accident phenomenon.
 1. Błazik-Borowa Ewa [i in.]. 2015. „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”. Lublin. Politechnika Lubelska.
 2. Brzozowski Alfred, Małgorzata Gierałtowska. 2002. „Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002 – 2006wdziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – główne założenia”. Bezpieczeństwo Pracy (7-8): 6 – 8.
 3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. „Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (2007 – 2012)”.Warszawa.
 4. Dyrektywa 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz.WE L 183 z 29.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 349).
 5. Dyrektywa 92/57/EWG z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów.
 6. EUROSTAT – Komisja Europejska – BazaDanych http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database (dostęp wrzesień 2016).
 7. Hoła Bożena. 2006. „Development tendency for accident situation in Polish construction industry”. Archives of Civil and Mechanical Engineering (vol. 6, no. 3): 81 – 92.
 8. Hoła Bożena,Mariusz Szóstak. 2015. „Analysis of the state of the accident rate in the construction industry in the European Union countries”. Archives of Civil Engineering (vol. 61, no. 4): 19 – 34. DOI: 0.1515/ace-2015-0033.
 9. Komisja Europejska. 2014. „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020”. Bruksela.
 10. Komisja Wspólnot Europejskich. 2002. „Adaptacja do zmian w pracy i w społeczeństwie: nowa społeczność. Strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy 2002 – 2006”. Bruksela.
 11. Rutkowska Danuta. 2016. „Raport: Na budowie wciąż niebezpiecznie”. Builder (8): 94 – 96.
 12. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 910.
 13. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.
 14.  „Wypadki przy pracy w 2014 r.”. Główny Urząd Statystyczny,Warszawa 2015.
 • dr inż. Anna Hoła Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr inż. Marek Sawicki Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • mgr inż. Mariusz Szóstak Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

mgr inż. Mariusz Szóstak

mariusz.szostak@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.10.22