Analysis of the chosen parameters of sulfur concrete


Vol. 553 (9) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(InPolish)

dr hab. inż. R. Kotynia,

DOI: 10.15199/33.2018.09.25

Volume 553: Issue 9
Pages 89-92
Accepted for publication: 13.08.2018 r.

The results of strength tests (compression and tensile bending), durability tests (freeze – thaw resistance, deicing salt scaling resistance, abrasion, water absorption) presented in this paper refer to the sulfur concrete produced on the new type of modified sulfur polymer.The sulfur concrete is amaterial inwhich the modified sulfur polymer plays the role of a binder. It was established that produced sulfur concrete should meet the requirements specified for concrete members used in the road infrastructure including its mechanical and durability properties. The test results allow to state that the sulfur concrete is a material that can be conditionally used in the road infrastructure industry due to its highmechanical strength, abrasion and the only surface freeze – thaw resistance with deicing salts. However, it is not applicable for road infrastructure, which require the full volumetric freeze-throw resistance. Keywords: sulfur concrete; polymer; utilization; combustion products; durability.
 1. Abdel-Mohsen Mohamed, Amr El-Dieb. 2014. „Durability of modified sulphur concrete in sewerage environment”. Journal of Environmental Geotechnics 2: 2. http://dx.doi.org/10.1680/envgeo.13.00026.
 2. Abdel-Mohsen Mohamed, Maisa El Gamal. 2009. „Hydro-mechanical behavior of a newly developed sulfur polymer concrete”. Cement and Concrete Composites 31: 186 – 194. DOI:10.1016/j.cemconcomp.2008.12.006.
 3. Błasiak I., Ł. Łuszczyk. 1988. „Zastosowanie siarki modyfikowanej do wytwarzania betonów siarkowych,OBRPrzemysłu Siarkowego „Siarkopol”, Tarnobrzeg, Chemik 9.
 4. Książek Mariusz. The influence of penetrating special polymer sulfur binder – Polymerized sulfur applied as the industrial waste material on concrete watertightness http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb. 2014.02.027.
 5. HammonsMichael I.,DonaldM. Smith,Dan E. Wilson, C. ScottReece. 1993. Investigation ofModified Sulfur Concrete as a Structural Material.
 6. Kuś Monika, Sylwia Rogala. 2004. „Zastosowanie przemysłowe siarkobetonu”. Magazyn Autostrady (3).
 7. Myoungsu Shin, Kim Kyuhun. 2014. „Durability of sustainable sulfur concrete with fly ash and recycled aggregate against chemical and weathering environments”. Construction and Building Materials 69: 167 – 176, http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.07.061.
 8. Ochrona Środowiska 2015, GUS (dostęp 07.04.2018 r.). http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/ pl/defaultaktualnosci/5484/1/16/1/ ochrona_srodowiska_2015. pdf.
 9. PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
 10. PN-EN12390-3:2011+AC:2012Badania betonu – Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 11. PN-EN 12390-7:2011 Gęstość betonu.
 12. PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywna działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
 13. PN-EN 13892-3:2015-02 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. Część 3: Oznaczanie odporności na ścieranie według Böhmego.
 14. PN-EN196-1:2006 –Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałosci.
 15. PN-EN206+A1:2016: 12Beton.Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 16. PKN-CEN/TS 12390-9: 2007 –Testing hardened concrete – Part 9: Freeze-thaw resistance.
 17. SerugaA.,A. Smaga. 2006. Nawierzchnie lotniskowe z betonu siarkowego.
 18. Vlahovic Milica M., Maja M. Savic. 2011. „Use of image analysis for durability testing of sulfur concrete”.Materials andDesign 34: 346 – 354, DOI: 10.1016/j.matdes.2011.08.026.
 19. Vlahovic Milica, M. Sanja, P. Martinovic. 2011. „Durability of sulfur concrete in various aggressive environments”. Construction and Building Materials 25: 3926 – 3934. DOI: 10.1016/j. conbuildmat.2011.04.024. Podziękowania. Autorzy pragną wyrazić podziękowania za finansowewsparcie badań ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obszarze programu GEKON No1/O5/213122/26/2015.
dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, Politechnika Łódzka,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mgr inż. Michał Lewandowski, Politechnika Łódzka,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska mgr inż. Radosław Walendziak,  Politechnika Łódzka,Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Renata Kotynia

renata.kotynia@p.lodz.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.09.25