An example of the construction of a wall protecting against X-rays


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.10

Gacki Dawid. 2022. An example of the construction of a wall protecting against X-rays. Volume 596. Issue 4. Pages 55-57. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.03.2022 r.

The article discusses methods of building radiation protection, which are used in the construction of diagnostic rooms in hospitals, clinics, radiological intervention rooms, operating theaters, medical facilities, industrial rooms and measurement laboratories. The presented methods of constructional insulation against radiation propagation to neighboring rooms are a guarantee of health protection of people working or staying in close vicinity of devices that emit X-ray radiation.
  1. RozporządzenieMinistra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265 z późn. zmianami.
  3. DIN 6812:2013-06Medizinische Röntgenanlagen bis 300 kV– Regeln für dieAuslegung des baulichen Strahlenschutzes.Medyczne urządzenia rentgenowskie do 300 kV – Zasady budowy strukturalnej ochrony przed promieniowaniem.
  4. PN-EN 12588:2009 Ołów i stopy ołowiu – Blacha ołowiana walcowana dla budownictwa.
  5.  PN-86 J-80001 Materiały i sprzęt ochronny przed promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych.
dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884

dr inż. Dawid Gacki, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2025-3884

 dawid.gacki@polsl.pl 

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.10

Article in PDF file