Effect of granite powder in cementitious mortars: selected properties


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.11

Woźniak Zuzanna, Chajec Adrian. 2022. Effect of granite powder in cementitious mortars: selected properties. Volume 596. Issue 4. Pages 58-61. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.02.2022 r.

The aim of these studies is to determine the effect of partial replacement of cement with granite powder on selected properties of cement mortars. It was found that the spreading diameter decreased with the increase in the content of granite powder in themortar. This is due to the large specific surface area of granite powder grains compared to cement. The volume density of the reference sample is lower than that of the samples with granite powder. The addition of granite powder shortens the setting process by 25 minutes, compared to the reference sample and has a positive effect on the temperature of the fresh mortar by lowering it, whichmay have a positive effect on the concreting process in summer conditions. Partial replacement of cementwith granite powder results in a reduction up to 6%of the compressive strength compared to the reference sample and a reduction of up to 18.7% of the bending tensile strength.
 1. Boesch ME, Hellweg S. Identifying improvement potentials in cement production with life cycle assessment. Environmental Science and Technology. 2010; doi: 10.1021/es100771k.
 2. Czarnecki L. Moje poszukiwania prawdy w inżynierii materiałów budowlanych. Materiały Budowlane. 2020, vol. 8, no. 576, pp. 4 – 11.
 3. containing waste materials. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. 2020; doi: 10.17512/bozpe.2020.1.02.
 4.  Szemiot N. Wpływ domieszki szkła wodnego na podciąganie kapilarne zapraw cementowych.Materiały Budowlane. 2021; doi: 10.15199/33.2021.11.06.
 5. PN-B-10104:2014-03Wymaganiadotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy murarskiewedług przepisu,wytwarzane namiejscu budowy.
 6. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 7.  PN-EN 196-3:2016-12. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
 8.  PN-EN 1015-11:2020-04Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
 9. Vijayalakshmi M, Sekar ASS, Ganesh Prabhu G. Strength and durability properties of concretemade with granite industry waste. Construction and BuildingMaterials. 2013; doi: 10.1016/j. conbuildmat.2013.04.018.
 10. ChajecA. Granite powder vs. Fly ash for the sustainable production of air‐cured cementitious mortars. Materials. 2021; doi: 10.3390/ma14051208.
 11.  Wilde K.Wpływ temperatury na zależność pomiędzy wytrzymałością zapraw na ściskanie a ilością wydzielonego ciepła hydratacji. Monografie Technologii Betonu. 2021; pp. 611 – 624.
 12. Grzeszczyk S, Janowska-Renkas E. Wpływ mączki wapiennej jako mikrowypełniacza w cemencie na ciepło twardnienia.Materiały X Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w teorii i praktyce”. 2005; pp. 111–117.
inż. Zuzanna Woźniak, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-0168-5684
mgr inż. Adrian Chajec, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0001-5329-9534

inż. Zuzanna Woźniak, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000-0002-0168-5684

 zuzannazofiawozniak@gmail.com

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.11

Article in PDF file