Acoustic environment in open space offices by ISO 22955:2021 and EN ISO 3382-3:2022


openaccess, Vol. 610 (6) 2023 / poniedziałek, 19 czerwca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.06.04

Mikulski Witold. 2023. Acoustic environment in open space offices by ISO 22955:2021 and EN ISO 3382-3:2022. Volume 610. Issue 6. Pages 12-18. Article in PDF file

Accepted for publication: 26.05.2023 r.

The purpose of the simulation tests was to determine the technical means to obtain appropriate acoustic environment conditions in an open-plan office room(e.g. ISO 22955:2021 and EN ISO 3382-3:2022). Achieving adequate sound absorption requires the use of a sound-absorbing ceiling. Obtaining SPL attenuation of the distance requires the use of sound-absorbing materials on walls and acoustic screens. Achieving adequate reduction of speech intelligibility also requires the use of masking sounds.
 1. Pierrette M, Parizet E, Chevret P, Chatillon J. Noise effect on comfort in Open space offices: development of an assessment questionnaire. Ergonomics. 2015; https://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/00140139.2014.961972 [cytowany 1.02.2023].
 2. Nurzyński J. Warunki akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach biurowych. Materiały Budowlane. 2018; DOI: 10.15199/33.2018.08.02.
 3. Mikulski W. Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych open space – zastosowanie środków technicznych w typowym pomieszczeniu. Med Pr. 2018; https://doi: 10.13075/mp.5893.00574.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2022r., poz. 1225.
 5. PN-B-02151-2: 2018 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
 6.  PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach.
 7. PN-EN ISO 3382-3:2022 Akustyka. Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń. Część 3: Pomieszczenia biurowe typu „open space”.
 8.  ISO 22955:2021 Acoustics – Acoustic quality of open office spaces.
 9.  Acun V, Yilmaez S. Agrounded theory approach to investigate the perceived sound scape of open-plan offices.AppliedAcoustics. 2018; https://reader. elsevier. com/reader/sd/pii/S0003682X16305850? token= 8A1A8081319CC103190693E4D5A6849AAFA9AE66FA1498A8FC237510307521E- 3D4 0 CDF F 6 0 8 0 4 7 5 4 1 C 3 FA1 7AC F - F27304D&originRegion=eu-west-1&originCreation= 20230131100412 [cytowany 1.02.2023].
 10. Haapakangas A, Hongisto V. Distraction distance and perceived disturbance by noise – An analysis of 21 open–plan offices. Journal of the Acoustical Society of America, 2017; https://doi:10.1121/1.4973690 [cytowany1.02.2023].
 11.  Zaglauer M, Drotleff H., Liebl A. Background babble in open-plan offices: Anaturalmasker of disruptive speech?. Appl Acoust. 2017; 118: 1-7. Doi: 10.1016/J. APACOUST. 2016.11.004.
 12.  Haapakangas A, Hongisto V. Distraction distance and perceived disturbance by noise –An analysis of 21 open–plan offices. Journal of the Acoustical Society of America 2017; https://doi: 10.1121/1.4973690.
 13.  Mikulski W. Wpływ dźwięku maskującego zrozumiałość mowy na środowisko akustyczne w biurach typu open space – wyniki badań własnych. Bezpiecz. Pr. Nauka Prakt. 2020; https://doi: 10.5604/01.3001.0014.5757.
 14.  Mikulski W. Zmniejszenie uciążliwości hałasu w biurowych pomieszczeniach open space przez maskowanie dźwiękow niepożądanych kolumnami dźwiękowymi w kształcie piramid. Med Pr. 2022; DOI: https://doi. org/10.13075/mp. 5893.01244.
 15.  Nowicka E. Ocena właściwości akustycznych pomieszczeń typu open space. Materiały Budowlane. 2018; DOI: 10.15199/33.2018.08.03.
 16. Kłosak A. K. Praktyczne aspekty stosowania PN-B-02151-4:2015 w projektowaniu pomieszczeń do komunikacji słownej. Materiały Budowlane. 2016; DOI: 10.15199/33.2016.08.10.
 17.  Kłosak A. K. Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4: 2015-06.Materiały Budowlane. 2017; DOI: 10.15199/33.2017.08.43.
 18.  Szudrowicz B, Niemas M. Wpływ sufitów podwieszonych na kształtowanie warunków akustycznych w pomieszczeniach. Materiały Budowlane. 2006; 3: 51 – 55.
 19.  Wenmaekers RHC, Van Hout N. How ISO 3382-3Acoustic ParameterValues are affected by Furniture, Barriers and Sound Absorption in a Typical Open Plan Office. Proceedings of the ICA 2019 Aachen (Germany), 2019: http://pub.dega-akustik.de/ICA2019/data/articles/ 000661.pdf [cytowany 1.02.2023].
 20.  Mikulski W. Ocena jakości akustycznej pomieszczeń biurowych typu open space z uwzględnieniem normy ISO22955:2021.Bezpiecz. Pr. Nauka Prakt. 2022; DOI: 10.54215/BP. 2022.12.32.
 21. PN-EN 60268-16:2021 Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy.
 22.  PN-B-02151-3:2015 Izolacyjność akustyczna.
 23.  ODEON Room Acoustics Software. https://odeon.dk/product/what-is-odeon/[cytowany 1.02.2023].
dr hab. inż. Witold Mikulski, prof. CIOP-PIB1, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych ORCID: 0000-0002-2387-9631

dr hab. inż. Witold Mikulski, prof. CIOP-PIB1, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych ORCID: 0000-0002-2387-9631

 wimik@ciop.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.06.04

Article in PDF file