Experimental studies of a reinforced concrete arch made of high-strength concrete on the action of low – cycle loads


openaccess, Vol. 610 (6) 2023 / poniedziałek, 19 czerwca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.06.05

Sobczak-Piąstka Justyna, Babich Yevhenij, Karavan Bohdan. 2023. Experimental studies of a reinforced concrete arch made of high-strength concrete on the action of low – cycle loads. Volume 610. Issue 6. Pages 19-22. Article in PDF file

Accepted for publication: 02.06.2023 r.

The methods and results of experimental studies of a reinforced concrete arch with tension, made of high-strength concrete, are given. The stress-strain state of the arch under the action of static short-cycle repeated loads of different levels before destruction is described, and its bearing capacity is determined. Graphs of the dependence of the load and deformation of concrete and reinforcement, the dependence of the deflections and displacement of the arch supports on the loads are given and described. The process of crack formation and development of cracks in a reinforced concrete arch under the action of repeated loads of different levels is described.
 1. Babych Y, Rochkarev D, Filipchuk S, Karavan B. Konstruktyvni rishennia ta rozrakhunky elementiv zakhysnykh sporud tsyvilnoho zakhystu z zalizobetonnymy arochnymy pokryttiamy. Resursoekonomnimaterialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zbirnyk naukovykh prats. Rivne: NUVHP. 2021; Vypusk 39, 162 – 176.
 2.  Ilchuk NI. Osoblyvosti roboty P-podibnykh zalizobetonnykh rampry korotkochasnykhmalotsyklovykh navantazhenniakh: dys. kand. tekhn. nauk: 05.23.01 /Lutskyi derzh. tekhnichnyi un-t. Lutsk; 2007. 231ark.
 3. Kysliuk DI. Metodyka eksperymentalnykh doslidzhen roboty dvokhsharnirnykh zalizobetonnykh arok pry povtornykh navantazhenniakh. Resursoekonomnimaterialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: Zbirnyk naukovykh prats.Vypusk 12. Rivne: NUVHP; 2005. pp. 169 – 174.
 4. BamburaAM. Tochnist i nadiinist rozrakhunkovoho aparatu na osnovi realnykh diahram deformuvannia betonu ta armatury i deformatsiinoho metodu rozrakhunku. /Bambura AM, Bezbozhna MS.// Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zb. nauk. prats. Rivne; 2008. Vyp. 16. Chast. 2. pp. 55 – 60.
 5.  Filipchuk SV, IvaniukAM, ChapiukOS,Hryshkova AV. Doslidzhennia roboty betonnykh pryzm z vysokomitsnykh betoniv. Naukove vydannia „Suchasni tekhnolohii ta metody rozrakhunkiv v budivnytstvi”, zbirnyk naukovykh prats.Vypusk 5; 2016.
 6. Barashykov AY. Zalizobetonni konstruktsii /BarashykovAI,Budnikova LM,Kuznietsov LVta in./ Za red.BarashykovaAI.Kyiv:Vyshcha shkola; 1995.p. 591.
 7.  KrusYO.Vykorystannia enerhetychnykh spivvidnoshen v teorii oporu pruzhno-plastychnykh materialiv malotsyklovym statychnym navantazhenniam //Aktualni problemy vodnoho hospodarstva: Zb. nauk. st. Novi materialy, budivli ta sporudy.Rivne:UDAVH; 1997.Tom3. pp. 45 – 48.
 8.  Voitsekhovskyi OV, Zhuravskyi OD, Baida DM. Rozrakhunok zalizobetonnykh konstruktsii z vykorystanniam sproshchenykh diahram deformuvannia materialiv (za DSTUB.V.2.6- 156:2010). Chastyna 1. Rozrakhunok za I hrupoiu hranychnykh staniv. K.: KNUBA; 2017, p. 168.
 9. DBN V. 2.6-98-2009 Betonni ta zalizobetonni konstruktsii. K.: Minbud Ukrainy, 2009.
 10.  Babich Y, Karavan B, Rezultaty eksperymentalnykh doslidzhen zalizobetonnoi arky z vysokomitsnoho betonu/ Resursoekonomni materialy, konstruktsii, budivli ta sporudy: zbirnyk naukovykh prats. Rivne: NUVHP. 2022; Vypusk 42, 76 – 85.
 11.  Betony. Metody opredelenyia pryzmennoi prochnosty. GOST 24452-80.
 12.  DSTU B V. 2.7-214: 2009. Budivelni materialy. Betony. Metody vyznachennia mitsnosti za kontrolnymy zrazkamy.
PhD Eng Justyna Sobczak-Piąstka, Bydgoszcz University of Science and Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture ORCID: 0000-0002-5052-9362
Prof. Yevhenij Babich, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine ORCID: 0000-0003-1746-9991
MSc Bohdan Karavan, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine ORCID: 0000-0002-0499-7544

PhD Eng Justyna Sobczak-Piąstka, Bydgoszcz University of Science and Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture ORCID: 0000-0002-5052-9362

 justynas@pbs.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.06.05

Article in PDF file