Acceptance tests of pipelines subjected to renovation with the use of CIPP liners in the light of the PSTB guidelines


openaccess, Vol. 607 (3) 2023 / poniedziałek, 20 marca, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.03.05

Przybyła Bogdan. 2023. Acceptance tests of pipelines subjected to renovation with the use of CIPP liners in the light of the PSTB guidelines. Volume 607. Issue 3. Pages 19-23. Article in PDF file

Accepted for publication: 22.02.2023 r.

The article presents the basic problems related to conducting acceptance tests of CIPP liners. The use of these linings is currently the basic method of technical renovation of pipelines, and acceptance tests are of particular importance here due to the possibility of the appearance of lining defects during its application. In connection with the issuance of the first Polish guideline for conducting acceptance tests of CIPP liners, the assumptions adopted therein were also presented, including comments on the interpretation of the test results obtained.
 1. PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne – Zarządzanie systemem kanalizacyjnym.
 2. PN-EN ISO 11296-1:2018-04 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne.
 3. Madryas C, Przybyła B, Wysocki L. Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław; 2010.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kolonko. Podstawy bezwykopowej rehabilitacji technicznej przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach zurbanizowanych. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Bydgoszcz; 2011.
 5. Kuliczkowski A, Kuliczkowska E, Parka A, Zwierzchowska A. Planning of trenchless rehabilitation for water pipelines using different pressure linings. Environmental Engineering and Management Journal. 2021; 9.
 6. PN-EN ISO 11296-4:2018-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu.
 7. Wei Z, Changjun L, Baosong M, Najafi M. Buckling Strength of a Thin-Wall Stainless Steel LinerUsed to Rehabilitate Water Supply Pipelines. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice (2). 2016; https://doi.org/10.1061/(ASCE)PS.1949-1204.0000212.
 8. CIPP liner tests Standarts IKT Institute for Underground Infrastructure; 2009.
 9. Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych. Wytyczne Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, Kraków; 2021.
 10. Cured-In-Place-Pipe (CIPP).Lateral Seals Performance Specification Guideline, NASSCO Inc; 2019.
 11. ÖGL Regelwerk Technische Richtlinie Renovierung und Erneuerung von drucklosen Leitungen Vor Ort härtendes Schlauch-Lining ÖGL TR-201 Österreichische Vereinigung für grabenloses Bauen und Instandhalten von Leitungen; 2010.
 12.  PN-EN 13508-1:2013-04 Badania i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Wymagania podstawowe.
 13. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
 14.  Illustrated Guide to the HydInfra Manual; 2020. https://www.mass.gov/doc/hydinfra-culvert-and-storm- -drain-inspection-manual/download; 15.12.2022.
dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000–0001–5052-5313

dr inż. Bogdan Przybyła, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego ORCID: 0000–0001–5052-5313

 bogdan.przybyla@pwr.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.03.05

Article in PDF file