Numerical simulation of changing value of compression modulus of organic soil under overloaded embankment


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Ryszard Coufal,
Magdalena Olszewska

DOI: 10.15199/33.2016.08.30

Volume 528; Issue 8
Pages 103-105

Accepted for publication: 28.06.2016 r.

Organic soils are characterized by high compressibility and complex process of deformation under load. Themost popular method of determining its modulus of compressibility is oedometer test leading, sometimes to an acceptance of incorrect modulus value. It is due to the nature of tested soil and the scale effect, which is burdened the sample.The article attempts to determine the changes of compression modulus value of consolidated organic soil based on known final settlement of the overloaded embankment and the stresses that it exerts to subsoil. The model adopted for the analysis is based on the principle of superposition in relation to the impact of all calculation fields, to which was divided embankment. The stresses embankmentsubsoil and the resulting settlement have been determined based on the theory of Boussinesq.
Keywords: Boussinesq, superposition method, saddle diagram, limp foundation.
  1. Bednarek Roman. 2014. „Osiadanie powierzchni ograniczonej na podłożu sprężystym”. Inżynieria Morska i Geotechnika (3): 221 – 224.
  2. Chruściewicz Sebastian. 2003. „Wpływ stanu naprężeń w ośrodku gruntowym na nośność sztywnego ustroju płytowo-palowego”. Praca doktorska.Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Szczecińska.
  3. Meyer Zygmunt, Sebastian Chruściewicz. 2001. „Osiadanie dużych fundamentów sztywnych”. Inżynieria Morska i Geotechnika (5): 256 – 259.
  4. Olszewska Magdalena. 2015. „Koncepcja określania modułu ściśliwości gruntów organicznych na podstawie badania osiadań nasypu przeciążającego na poletku doświadczalnym”. XXII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Inżynierii Środowiska: Badania naukowe w zakresie geotechnicznego wspomagania projektowania.
  5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Projektowanie posadowień bezpośrednich. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  6. PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
  7. Wiłun Zenon. 2010. Zarys geotechniki. Warszawa. WKŁ.
Ryszard Coufal, Prof. - West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Magdalena Olszewska, MSc. Eng. - West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture

Ryszard Coufal, Prof.

coufal@zut.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.30