Verification of the designed heat load using dynamic energy modelling


openaccess, Vol. 557 (1) 2019 / wtorek, 22 stycznia, 2019
[Open Access]

J. Kwiatkowski,
O. Dybiński,
Ł. Hada

DOI: 10.15199/33.2019.01.04

Volume 557: Issue 1
Pages 30-33
Accepted for publication: 18.12.2018 r.

The designed heat load is determined in accordance with the PN-EN 12831 standard, but in later operation it turns out that the power determined in this way is too high. The article presents an analysis of the calculation of heat load for heating in a dormitory building with three methods: compliant with the standard and using dynamic simulations using standard and changed climate data. It has been shown that compared to the static method, the heat load is more than 20% lower in the case of dynamic analysis with the use of a constant outside air temperature of -20°C, and nearly 40%lower when using standard meteorological data.

Keywords: dormitory building; heat load; PN-EN 12831 standard; dynamic modelling; heat cost.
[1] Jadwiszczak Piotr. 2013. „Całoroczny bilans cieplny budynku energooszczędnego”. Rynek Instalacyjny (4): 29 – 32.
[2] Krajewska Magdalena, Natalia Kwiecińska. Jerzy Kwiatkowski. 2018. „Analiza zużycia energii w budynku biurowymna podstawie rzeczywistych pomiarów”. Materiały Budowlane 546 (2): 41 – 45. DOI 10.15199/33.2018.02.12.
[3] Kwiatkowski Jerzy, Joanna Rucińska. 2012. „Zużycie energii w centrach handlowych i możliwości jego ograniczenia”. Materiały Budowlane 473 (1): 63 – 65.
[4] PN-B-03420:1976Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.
[5] PN-EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynków – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3.
[6] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. nr 18, poz. 92).
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690, z późniejszymi zmianami).
[8] Strzeszewski Michał, Piotr Wereszczyński. 2009. „Norma PN–EN 12831. Nowa metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego – Poradnik”. Retting Heating Sp. z o.o.
dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Olaf Dybiński, Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

mgr inż. Łukasz Hada, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski jerzy.kwiatkowski@pw.edu.pl