Variations of physical parameters and compressive strength of airfield concrete exposed to the influence of hydraulic mineral oil


Vol. 531 (11) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

M. Linek,
W. Żebrowski,
P. Wolka

DOI: 10.15199/33.2016.11.62

Volume 531: Issue 11
Pages 144-147
Accepted for publication: 06.10.2016 r.

This article presents the influence of mineral oil on the variations of physical characteristics and mechanical parameters of concrete intended for airfield pavements. Influence of hydraulic oil used in aircrafts on the density of hardened concrete, capillary action and compression strength were analysed. Changes of internal microstructure of hardened concrete were assessed, too. Concrete types were diversified in terms of material composition using granite and quartzite aggregate in aggregate composition in order to assess the influence of aggregate type on the hardened concrete resistance. The influence of the length of concrete storage time inmedia on their parameters variationswas analysed, too. According to the conducted tests, compression resistance decline and the increase of concrete density stored in oil relative to the samples of comparative concrete was proved.

Keywords: cement concrete, mineral oil, airfield pavements.
 1. Błaszczyński Tomasz. 2003. „Korozja betonu w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych. Cz. 1. Mechanizmy niszczenia betonu przez produkty pochodzenia naftowego”. Ochrona przed Korozją (4): 91 – 96.
 2. Błaszczyński Tomasz. 2003. „Korozja betonu w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych. Cz. 2. Sposób oceny stopnia korozji w wyniku oddziaływania substancji węglowodorowych”. Ochrona przed Korozją (6): 162 – 164.
 3. Glinicki Michał A. 2011. Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych.Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka. Warszawa. IBDiM.
 4. Ksit Barbara. 2004. „Zmiany masy i wytrzymałości zaolejonych betonów drogowych”.Materiały Budowlane (12): 62 – 63.
 5. Nita Piotr. 2005. Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne. Warszawa, ITWL.
 6. NO-91-A202:2006 Materiały pędne i smary – olej hydraulicznymineralny dla lotnictwa i techniki naziemnej.
 7. NO-17-A204: 2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania i metody badań.
 8. PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe. Część 2.Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
 9. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2. Wykonanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 10. PN-EN206:2014 Beton.Wymagania,właściwości, produkcja, zgodność.
 11. PN-EN12350-2:2011 Badaniemieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 12. PN-EN12350-7:2011 Badaniamieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 13. PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
 14. PN-EN 206:2014 Beton.Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.
 15. Runkiewicz Leonard, Kazimierz Konieczny, R. Brzęk. 2002. „Zmiany wytrzymałości i odkształcalności betonu zaolejonego w konstrukcji”. Przegląd Budowlany (2): 62 – 63.
 • dr inż. Małgorzata Linek Politechnika Świętokrzyska,Wydział Budownictwa i Architektury
 • mgr inż. Wojciech Żebrowski Politechnika Świętokrzyska,Wydział Budownictwa i Architektury
 • mgr inż. Paweł Wolka Politechnika Świętokrzyska,Wydział Budownictwa i Architektury

mgr inż. Wojciech Żebrowski

wzebrowski@tu.kielce.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.62