Time for historic railway bridges and viaducts


openaccess, Vol. 585 (5) 2021 / poniedziałek, 24 maja, 2021

(Open Access)

Rymsza Janusz, Rymsza Barbara. 2021. Time for historic railway bridges and viaducts. Volume 585. Issue 5. Pages 58-59. DOI: 10.15199/33.2021.05.09

Accepted for publication: 13.01.2021 r.

This article discusses the data held by the Province Heritage Monument Protection Office, relating to historic railway bridges and viaducts. Attention was drawn to the need for greater care for historic railway bridges and viaducts, supplementing the archived data on such objects and the necessity to elaborate a procedure for assessing the load-bearing capacity of historic bridge structures, which should be different from the rules of designing new structures.
  1. Czuba M., T. Żelaśkiewicz, Mossakowski. 2019. „Budowa wiaduktów w ciągu kolejowej linii obwodowej nr 20 wWarszawie”.Materiały Budowlane 560 (4): 78 – 81.
  2. Dane dotyczące zabytków kolejowych obiektów inżynieryjnych. Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2020 r. (niepublikowane).
  3. Karaś S.,A. Krasnowski. 2013. „Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych”. Roads and Bridges – Drogi i Mosty 4, vol. 12: 385 – 410.
  4. Marecki A., W. Terlikowski. 2017. „Zdolność rewitalizacyjnamostu zabytkowego jako kryterium wyboru strategii remontowej”.Materiały Budowlane 543 (11): 95 – 96.
  5. PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji, Warszawa 2004.
  6. PN-EN 1991-2. Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów, Warszawa 2007.
  7. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
  8. PN-EN 15528 Kolejnictwo – Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą, Warszawa 2017.
  9.  Rozporządzenie Ministra Transportu i GospodarkiMorskiej z 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 987 z późn. zm.)
  10. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t. j.).
dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IDBiM, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0855-7036
prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów ORCID: 0000-0002-0504-2360

 brymsza@ibdim.edu.pl