The zero waste coal power in achieving the circular economy and European Green Deal ambition


openaccess, Vol. 580 (12) 2020 / niedziela, 20 grudnia, 2020

(Open Access)

Masłowska Dagmara, Szczygielski Tomasz. 2020. The zero waste coal power in achieving the circular economy and European Green Deal ambition. Volume 580. Issue 12. Pages 20-23. DOI: 10.15199/33.2020.12.04

Accepted for publication: 16.11.2020

Whenever coal is burned, coal combustion products (CCPs) are produced. In Poland, they constitute 17% of all generated waste. The article present a proposal use of CCPs to achieve international goals on the circular economy and the plan for the sustainable economy (European Green Deal). Recognized the possibility of the energy sector functioning as a waste-free sector producing anthropogenic minerals for the economy, not waste. The analysis was based on research and own experience confirmed by many years of business practice and literature review.
 1. Drobek L., J. Kanafek, P. Pierzyna. 2016. „Zagospodarowanie UPS w kopalniach węgla kamiennego. Stan aktualny, prognoza zużycia na lata 2016- 2020, aspekty technologiczne i środowiskowe”. XXIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Warszawa.
 2. Galos K., A. Uliasz-Boheńczyk. 2005. „Źródła i użytkowanie popiołów lotnych ze spalania węgla w Polsce”. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Tom 21, Zeszyt 1, 2005.
 3. Garbacik A., T. Baran. 2013. „Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego”. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 12, Warszawa.
 4. Hycnar J. 1987. „Metody wydzielania koncentratów metali z popiołów elektrownianych”. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii: 243 – 257.
 5. Hycnar J., T. Szczygielski, A. Kornacki. 2014. „Popioły fluidalne jako składnik mieszanin inżynieryjnych”. XXI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”. Warszawa.
 6. Hycnar J., T. Szczygielski, N. Lysek, K. Rajczyk. 2014. „Kierunki optymalizacji zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla”. Inżynieria Środowiska, V-VI.4
 7. Hycnar J., B. Tora, T. Szczygielski, D. Kadlec. 2015. „Dyskusja nad możliwością i celowością odzysku metali ziem rzadkich i śladowych z ubocznych produktów spalania węgli”. XXII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, t. 225.
 8. Kledyński Z., Ł. Szarek (red.). 2016. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej s. 12. Warszawa.
 9. Kledyński, Z., A. Bogdan, W. Jackiewicz-Rek, K. Lelicińska-Serafin, A. Machowska, P. Manczarski, D. Masłowska, A. Rolewicz-Kalińska, J. Rucińska, T. Szczygielski, J. M. Walczak, M. Wojtkowska, M. Żubrowska- Sudoł. 2020. „Condition of Circular economy in Poland”. Archives of Civil Engineering Vol. 66, nr 3: 37 – 80.
 10.  Łuczak-Wilamowska B. 2011. „Możliwość zastosowania popiołów – odpadów przemysłu energetycznego – do uszczelniania i rekultywacji składowisk odpadów”. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446: 477 – 482.
 11. Ochrona Środowiska 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, s. 142. [12] Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
 12. Szczygielski Tomasz. 2015. „Minerały antropogeniczne z energetyki a gospodarka o obiegu zamkniętym”. XXII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, t. 22.
 13. Szczygielski Tomasz. 2016. „W kierunku bezodpadowej energetyki węglowej – uzdatnianie minerałów antropogenicznych w procesach energetycznych”. XXIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, t. 23.
 14. Szczygielski Tomasz. 2014. „Szanse i zagrożenia dla UPS w aspekcie strategii UE”. XXI Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, t. 21.
 15. Szczygielski Tomasz, Dagmara Masłowska. 2017. „Przyczynki do systematyki zasobów antropogenicznych”. XXIV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”.
mgr Dagmara Masłowska, Politechnika Warszawska; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska; Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych

dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska; Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych

 tomasz.szczygielski@pw.edu.pl