The use of natural zeolite in flooring concrete


Vol. 553 (9) 2018 / niedziela, 7 października, 2018

(in Polish)

P. Wolka,
W. Żebrowski,

DOI: 10.15199/33.2018.09.04

Volume 553: Issue 9
Pages 13-16
Accepted for publication: 03.09.2018 r.

The article assessed the influence of natural zeolite as a partial cement substitute on hardened concrete flooring. In the article presented results of specific surface area, density, water absorption and setting time zeolite and cement. Four series of concretemixes weremade, based on the norms NO-17-A204 and PN-EN-206-1with a different percentage of natural zeolite for the purpose of flooring concrete. Shown physical characteristics of fresh concrete as well as physical parameters, mechanical and durability of hardened concrete, which allowed for comparison ofmodified concrete in relation to traditional equivalent. Keywords: cement concrete; floors; concrete pavements; natural zeolite.
 • [1] Bundyra-Oracz Grażyna, Dorota Siemaszko- -Lotkowska. 2010. „Zeolit – dodatek pucolanowy do betonu”. Budownictwo Technologie Architektura (52): 72 – 74.
 • [2] Ciciszwili C.W., I. G.Andronikaszwili, G. N. Kirow, L.D. Filizowa. 1990. „Zeolity naturalne”. Warszawa.Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 • [3] Czarnecki Lech, JanuszMierzwa. 2004. „Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posadzek betonowych”. Materiały Budowlane 385 (9): 32 – 34.
 • [4] Drozd Wojciech, Marcin Kowalik. 2014. „Współczesne posadzki przemysłowe”. Przegląd Budowlany (7-8): 34 – 39.
 • [5] Grabowska Ewelina, Jan Małolepszy. 2016. „Wpływ spoiwa zawierającego klinoptilolit na odporność zapraw na korozję siarczanową”. Cement Wapno Beton (2): 106 – 111.
 • [6] Łagosz Artur. 2010. „Wpływ właściwości składników betonu na jakość posadzki betonowej utwardzonej powierzchniowomateriałemmineralnym”. Budownictwo, Technologie, Architektura (1): 67 – 73.
 • [7] NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu cementowego.Wymagania i metody badań.
 • [8] Owsiak Zdzisława, Przemysław Czapik. 2013. „Ograniczenie ekspansji betonu spowodowanej reakcją alkaliów z kruszywem przez dodatek zeolitu”. CementWapno Beton (5): 310 – 320.
 • [9] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 • [10] PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
 • [11] PN-EN 12350-6:2011 Badaniamieszanki betonowej. Część 6: Gęstość.
 • [12] PN-EN 12350-7: 011 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe.
 • [13] PN-EN 12390-1:2013 Badania betonu. Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badań i form.
 • [14] PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu. Część 2. Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych.
 • [15] PN-EN12390-3:2011Badania betonu.Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
 • [16] PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań.
 • [17] PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu.
 • [18] PN-EN 196-3:2016Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości.
 • [19] PN-EN 196-6:2011Metody badania cementu. Część 6: Oznaczenie stopnia zmielenia.
 • [20] PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 • [21] PN- EN 206-1:2003 Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • [22] PN-EN 450-1:2012 Popiół lotny do betonu. Część 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. Przyjęto do druku: 03.09.2018 r.
 • mgr inż. Paweł Wolka, Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury,
  mgr inż. Wojciech Żebrowski, Politechnika Świętokrzyska; Wydział Budownictwa i Architektury
  Benedykt Karczewski, ASTRA Technologia Betonu

  mgr inż. Paweł Wolka

  pwolka@tu.kielce.pl

  Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

  DOI: 10.15199/33.2018.09.04