The practical determinants of technical solutions of the household sewage treatment plants


Vol. 544 (12) 2017 / wtorek, 30 października, 2018

(in Polish)

B. Mrowiec,
M. Pryszcz

DOI: 10.15199/33.2017.12.10

Volume 544; Issue 12
Pages 31-32

Accepted for publication: 03.10.2017 r.

The article presents results of the survey on the group of 15 users of household sewage treatment plants. The selection criteria and functionality of applied technical solutions were analyzed from the perspective of their owners. It has been shown that the dominant criteria determining the type of individual sewage system are the investment and operating costs of the equipment. Less important for users are aesthetic considerations or high efficiency of sewage treatment.

Keywords: domestic sewage; household sewage treatment plants; individual sewage systems; surveys.
  1. Jóźwiakowski Krzysztof, Aneta Pytka, Michał Marzec, Magdalena Gizińska, Joanna Dąbek, Beata Głaz, Agnieszka Sławińska. 2012. „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w województwie lubelskim w latach 2000 – 2011”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3 (I): 73 – 86.
  2. Kruszelnicka Izabela, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Małgorzata Komorowska-Kaufman. 2013. „Przydomówki – bezobsługowo, tanio, ekologicznie?”. Wodociągi-Kanalizacja (1): 30 – 33.
  3. Mucha Zbigniew, Jerzy Mikosz. 2009. „Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju”. Czasopismo Techniczne (2): 91 – 100.
  4. OdrzywolskaAgnieszka. 2011. „Prawo a oczyszczalnie przydomowe”. Przegląd Komunalny (11): 80 – 82.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
  6. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
  7. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
  8. Ustaw z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
  9. Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.).
Bożena Mrowiec, Ph. D. Eng., Associate Professor - University of Bielsko-Biala, Faculty of Materials, Building and Environmental Engineering

Marcelina Pryszcz, MSc. Eng. - University of Bielsko-Biala, Faculty of Materials, Building and Environmental Engineering

Bożena Mrowiec, Ph. D. Eng., Associate Professor

bmrowiec@ath.bielsko.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.12.10