The obligation to certification concrete in the light of legal provisions


Vol. 545 (1) 2018 / wtorek, 6 listopada, 2018

(in Polish)

J. Bobrowicz,
P. Lis

DOI: 10.15199/33.2018.01.27

Volume 545; Issue 1
Pages 90-92
Accepted for publication: 22.12.2017 r.

After the decree of the Ministry of Infrastructure and Construction entered into force on January 1st of 2017, concrete has been qualified as a construction product. As a result, concrete is covered by one of two conformity evaluation and verification systems depends of its usage.The paper explains the tasks which the Producer most perform to meet the requirements specified by the system of assessment and verification of stability of properties according to the decree of the Ministry of Infrastructure and Construction and the information which the Producer must consider during the implementation of Factory Production Control systems for concrete used the structural proposes. A diagram of the certification process in the Certification Department of the Building Research Institute has been presented.Also, detailed steps which the Producer must follow to get the National Certificate of the Factory Production Control for concrete for structural proposes have been described.

Keywords: concrete; certification; construction product; security; Factory Production Control.
  1. Bajorek Grzegorz, Marta Kiernia-Hnat. 2017. „Certyfikacja betonu towarowego”. Inżynier Budownictwa (156): 35 – 40.
  2. Bobrowicz Jan, Lech Czarnecki, Zbigniew Giergiczny. 2014. „PN-EN 206 – Rok 2014”. 8 Konferencja Dni Betonu: Tradycja i nowoczesność: 321 – 335. Wisła.
  3. Bundyra-Oracz Grażyna, Jan Bobrowicz. 2009. „Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji betonu towarowego wraz z oceną jakości betonu a zrównoważony rozwój w budownictwie.” IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE: jakość – problemy i rozwiązania. Cz. 2: 247 – 252.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 16 listopada 2017 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 6 grudnia 2016 r. poz. 1966).
  5. Ustawa o wyrobach budowlanych, tekst ujednolicony ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570).
Jan Bobrowicz, Ph. D., Eng. - Building Research Institute

Patryk Lis, Eng. - Building Research Institute

Jan Bobrowicz, Ph. D., Eng.

j.bobrowicz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.01.27