The influence of the building energy standard on the energy consumption during its life cycle


Vol. 521 (1) 2016 / środa, 24 października, 2018

(in Polish)

Anna Komerska,
Jerzy Kwiatkowski

DOI: 10.15199/33.2016.01.03

Volume 521; Issue 1
Pages 8-10
Accepted for publication: 27.11.2015 r.

The article presents the impact of a building energy standard on the total building energy balance during its life cycle. The analysis was performed for hotel building according to the requirements from national regulations WT2014, WT2021 and NF15. Embodied energy, operational energy and energy associated with deconstruction process was calculated as well as its share in the total building energy balance. Additionally, a potential of the energy recovery from recycled materials was estimated. It has been shown that despite the higher embodied energy, associated with the additional amount of the insulation material, higher building energy standard is still energy effective. As a result, the overall energy balance decreases with higher building energy standard. Additionally the study shows that limiting the analysis only to the operational energy does not reflect the real energy benefits related to the building energy standard and therefore it would result in an overestimated energy saving potential.
 1. Azari R., „Integrated energy and environmental life cycle assessment of office building envelopes,” Energy and Buildings, nr 82, p. 156 – 162, 2014.
 2. Ramesh T., Prakash R. i Shukla K., „Life cycle energy analysis of buildings: An overview”, Energy and Buildings, nr 42, p. 1592 – 1600, 2010.
 3. Blengini G. A., Di Carlo T., „The changing role of life cycle phases, subsystems and materials in the LCAof low energy buildings”, Energy and Buildings, nr 42, p. 869 – 880, 2010.
 4. Rossi B., Marique A.-F., Reiter S., „Life-cycle assessment of residential buildings in three different European locations, case study”, Building and Environment, nr 51, pp. 402 – 407, 2012.
 5. Wallhagen M., Glaumann M., Malmqvist T., „Basic building life cycle calculations to decrease contribution to climate change – Case study on an office building in Sweden”, Building and Environment, nr 46, pp. 1863 – 1871, 2011.
 6. KOBiZE, „Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce”, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, 2011.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2009 r.) z późniejszymi zmianami.
 8. https://www. nfosigw. gov. pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do-kredytow-na-domy-energooszczedne/ (z 30.12.2015 r.).
 9. PN-EN13790:2009 – Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
 10. PN-EN 15978:2012. Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania.
 11. http://www.360optimi. com. (z 30.12.2015 r.).
 12. PN-EN ISO 14040:2009. Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
 13. PN-EN ISO 14044:2009. Zarządzanie środowiskowe –Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne.
 14. PN-EN 15804:2012. Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów – Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
 1. Anna Komerska, Msc., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering; National Energy Conservation Agency (NAPE)
 2. Jerzy Kwiatkowski, Ph.D., Eng. - Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering; National Energy Conservation Agency (NAPE)

Anna Komerska, Msc., Eng.

anna.komerska@is.pw.edu.pl