The influence of quality of design documentation on the correctness of execution works in the energy sector


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 26 października, 2018

(in Polish)

L. Runkiewicz,
J. Sieczkowski

DOI: 10.15199/33.2016.05.07

Volume 525; Issue 5
Pages 18-19
Accepted for publication: 04.03.2016 r.

Investments connected with energetic are, as a rule, long-termand costly. Their quality depends largely on the quality of the design documentation. The paper pointed out the requirements of standards and regulations relating to the proper preparation of design documentation and the need to verify it preferably by a third party. Keywords: execution works, design documentation, energy sector, third party.
 1. Abel Marcin. 2015. „Przygotowanie do projektowania infrastruktury w BIM”. Inżynier Budownictwa (9).
 2. Ajdukiewicz Andrzej, Leszek Szojda. 2009. „Zagrożenia i zabezpieczenia slupów elektroenergetycznych linii przesyłowych w warunkach deformacji podłoża”. XXIV Konferencja Naukowo- -Techniczna „Awarie budowlane” Szczecin –Międzyzdroje.
 3. Kawecki Janusz, Jerzy A. Żurański. 2005. „Analiza przyczyn kolejnych uszkodzeń komina stalowego”. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin –Międzyzdroje.
 4. Krupa Aleksander. 2007. „Sprawdzanie projektów i opracowań projektowych”. Inżynier Budownictwa (10).
 5. Krupa Aleksander. 2008. „Dyskusja o sprawdzaniu projektów”. Inżynier Budownictwa (2) i (6).
 6. Kulig Jakub. 2015. „BIM dla wykonawstwa”. Inżynier Budownictwa (9).
 7. Noakowski Piotr. 2010. „Ocena wytężenia chłodni kominowej wskutek nierównomiernych osiadań jej fundamentów”. Przegląd Budowlany (5).
 8. Paczkowska Teresa, Wiesław Paczkowski. 2010. „Zniszczenie słupów elektroenergetycznych jako jedna z przyczyn blackoutu szczecińskiego”. Przegląd Budowlany (5).
 9. PN-B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
 10. PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
 11. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 12. PN- ISO 15686-3 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 3: Audyty i przeglądy właściwości użytkowych.
 13. Runkiewicz Leonard. Raporty na temat zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych za lata 1962 – 2015. Prace naukowo-badawcze ITB, NK-45, Biblioteka ITB.
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 15. Starosolski Włodzimierz. 2008. „Niezawodność obiektu budowlanego (w świetle pakietu PN-ISO)”. Przegląd Budowlany (1).
 16. Tomana Andrzej. 2015. BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Kraków. Podstawy, standardy, narzędzia. Datacomp.
 17. Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami).
 18. Zieleniewski Stanisław, Jan Sieczkowski. 2008. „Kontrola projektu i nowa struktura przepisów techniczno- budowlanych”. Przegląd Budowlany (6).
Leonard Runkiewicz, Prof. - Building Research Institute Jan Sieczkowski, MSc. Eng. - Building Research Institute

Anna Komerska, Msc., Eng.

l.runkiewicz@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.07