The influence of copolymer SBS construction on rheology properties of asphalts for the purpose of durability improvement


Vol. 531 (11) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

T. Błaszczyński
M. Babiak
A. Wirmański

DOI: 10.15199/33.2016.11.17

Volume 531: Issue 11
Pages 50-51
Accepted for publication: 03.10.2016 r.

Nowadays, the most commonly used asphalt modifier in various kinds of building articles waterproofing is a styrenebutadiene-styrene ( SBS). In industry, waterproofmaterials, both the quantity, type and quality of the material used in asphalt modification, is determined on the basis of practical observations. Introduced investigations define the influence of SBS copolymer (linear or arborescent) on rheology properties of the asphalt. In research is indicated optimal, mutual proportions of the mixture composed from these copolymers.

Keywords: asphalt modification, polymer, SBS.
  1. PN-EN 12593:2015 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa.
  2. PN-EN13589:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe.Oznaczenie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem.
  3. PN-EN 1426:2015 –Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.
  4. PN-EN 1427:2015 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia, Metoda Pierścień i Kula.
  5. Słowik Mieczysław. 2001. Wpływ modyfikacji polimerami na właściwości reologiczne asfaltów drogowych. Poznań. Politechnika Poznańska.
  6. Stefańczyk Bogusław. 2005. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Warszawa. Arkady.
  7. Zieliński Krzysztof. 2007. Rola kopolimeru SBS w kształtowaniu struktury i właściwości termomechanicznych asfaltów stosowanych w materiałach hydroizolacyjnych. Poznań. Politechnika Poznańska.
  8. Zieliński Krzysztof, Michał Babiak. 2013. „Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych”. Materiały Budowlane 490 (6): 22 – 25.
  • dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. ndzw. Politechnika Poznańska,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • dr inż. Michał Babiak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mgr inż. Artur Wirmański Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Email dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof.

tomasz.blaszczynski@put.poznan.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.11.17